closeTerug naar inventaris

Transcriptie

ons ge„

spoe„

in

3

gel„

me

z

101

wij venrschen onzen vriend eene meedzaame en gelukkige Regee„

wling

T: hermat.

Geschreeven in de Fortierse Malaca den 12 October

A„o 1782 /:in margine stond:/ Comp:s zegel gedrukt in

rood Lacq /:daar onder getekend:/ L. G de Bruijn /: nog

lager stond:/ Ter ordonnancie van den Edelen Heer

Gouverneur en den Raad /:getekend:/ F. Thierens Secs

Palembang

Aan den E: Mk: Tijsbertus Hemmi„

Dt Koopman en Eersten en

den 6 Mr Chilippus Johannes van der Hteni

Onderkoopman en Tweeden Resident

aldaar

Eerzaame Koome Discreele

Bij wederkomste van de ginder aangeweest zijnde sloep

de Ciceroa hebben wij ontvangen UwEd menzaamen

brief van den 18: Iuli laastleden, met der zelver bijlaagen

En betuigen UEd bij deezen onzen dank, zoo wel voor de

Communicatien aans ons gedaan, als voor de beweezen,

adsistentie aan en te rugzending van het gemelde Kieltje

door dien hetzelve bij UwEd geoordeeld wierdt niet in staat

te zijn om de reeze naar Batavia in hoope van een

goed succes te kunnen voortzetten

De paquesboot de Thoenige door ons tans naar Bata

„via gedepecheerd wordende, ter overbrenging van een paques

voor

6