closeTerug naar inventaris

Transcriptie

voor de Edele Hooge Indische Regeering zoo verzoeken wij lund

Zeer vriendelijk, bij aldien dit vaartuig zig door het een of an„

„der onverhoopt toeval mogte genecessiteerd vinden Palembang

binnen te hoopen, aan hetzelve de noodige adsistentie te wil„

„len, bewyzen op dat het zijne reize naar de Hoofd plaatze

ten eersten kan vervolgen; dog daar toe buiten staat zijnde

of niet schielijk genoeg geholpen kunnende worden, dan

ons gemeld paques op de spoedigste en Secuurste wijze

aan Hune Hoog Edelheeden te doen toekomen, zoo en

Endat

indiervoegen als Uw, best geraden zullen oordeelen, de

„weijler ons in het belang van de Compagnie zeer veel

aangelegen is en de voorschreeven boot terugte zenden

Terwijl wij voor het overige met agting blijven /:onderstond/:

Eerzaame, Vroome, Tiscreete /lager:/ UwEd dienstwillige

kienden Dienaaren /:getekend/ P G de Bruijn, A A

Werndlij, I A: Hensel, A Couperus, I Thierens, R B

Hoynk van Lapendrecht, H I: Wiederhols /:in margine:/

Malacca in het Casteel den 14 October 1782

Olombo

Aan den Wel Edelen Gertrengen Heer

A: Iman Willem Falck

Raad Ordinair van Nederlands Indie Gouver„

„neur en Directeur van Comp:s Handel en

Omslag

benevens

den Raad aldaar

Wel Edele Gestrenge, Eenfeste Manhafte„

Wize, voorzienige zee Discreele Heeren en

Vrienden

7