closeTerug naar inventaris

Transcriptie

108

Wel: Ed: Gouvernement geprojecveerde specerijen eenige enige ver„

„legenheid genier zouden kunnen veroorzanken, zijn wij te raade

geworden een gedeelte daar van, naamelijk 10.- soekels foeli en

62 kassen met nagelen, te doen laaten in eene met Deensche

vlag en Laspoort naar Tranquebaar vertrekkende particuliere

H

kits, om daar uitgeleverd, worden aan Uwer WelEel Agent„

den Onderkoopman Pieter Willem Peeke. zij had geene

bergplaats Overig, om meer te kunnen onneemen.

Nopens de vragt voor den overvoer ende uitlevering van de

gemelde Specerijen, hebben wij met den Wachoda van dat

vaarduig Ale zahib zoodanig een verdrag gesloten, als

Uwe wel Eel zien zullen bij de daarvan geformeerde

en deezen bij gevoegde Acte; van dewelke wij den

Onderkoopman Seeke ook eene afkerift zullen toe„

„zenden ten einde zegj daar naar in den ontvangst te ge„

„draagen

Wij vertrouwen dat deese onze schikking van een goed ge

„volg en uwer Wel Ed aangenaam zal zijn terwijl

wi de eere hebben van met alle agting te blijven sonder

stond:/ Wel Ed, Gestrenge, Crenfeste Manhaften Wijze

voorzienige, zeer Discreete /:lager:/ uwer Wel Ed zeer

„bereidwillige Dienaaren /:getekend:/ P G. de Bruijn, I.

A. Hensel, A:s Couperus F: Thierens, R B: Hoijnk

van Papendreecht en H. J. Wiederhold /:in margine ston:/

Mulacca in het Casteel den 5 Maart 1783

Adordeer t

vramgasten

WE

J EE. Sec.