closeTerug naar inventaris

Transcriptie

den wel Edelen Gestrengen Heer Falk adviseerde, dat het schip Eu„

„ropa met masthouten voor de Trunsche vloot en eenig goed

voordeelon in de maand Maart naar derwaarts of naar Tranque„

„bar stoud te vertrekken, was dat schip reeds met het van

Batavia gekomen Oorlogt esquader naar de straatt Sincapoe„

Bom

„ragezonden, tot den 7 of 8 Februari te kruissen op de Engel„

schen, welke van China verwagt weerden, nademaal de maast„

houten niet voor het midden konden van die maand gereed

zonden weezen, ende gemelde bodem, dus lang hier ter keede

blijvende leggen gevaar liep van aangerand te worden door

de vyandelyke schepen, die den kruissers mogten ontsnappen

Sedert door den E Toger Abo, Commandant van het voorschree„

den Esqueder ons gecommuniceerd zijnde de bekuging van den

schipper Lucasstems dat aan het schip Europa zoo veel man„

„queerde, en het zelve in zoo slegten staat was, dat het voor het

midden van Februari nie kon worden voorzien en gerepareerd

worden tot de reize naar Ceilon, hebben wij erten eersten onder„

zoek na laaten doen, en zoodaanig nader bescheid dientwegen

gekreegen als uwer wel Ed blyken zal bij den brief en

het rapport, heer nevens in copie overgaande Wij zijn tans

van Anker en andere touwen, gelyk ook van zeildoek

geheel ontbloot, dan, al konden wij dien bodem daar mede

gerieven, de Eerstelling van zijne gebreken, immers van

de voornaamsten, en dat nog in zoo kortentijd, is

hier volstrekt onmogelyk. wij hebben daarom tot ons

leetweezen het besluit moeten neemen van den zelven

te excuseeren van de reise naar Ceilon, en met maast„

houden indien lijze naar Batavia vervoeren kon

derwaards te rug te zenden

Maar begripende dat de agterblyvenge van de voor Uwer

Wel