closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Amboina Gemeen

d’ a„o 1785.

overgekomen 1786

:o Deel

2. Dup=s

Cegtsier Van Zodanige Copia

Brieven en Papieren als er ens

dubbelvoudig voor de Eerste Nezo

„ding, van Amboina voor Neg„

„land overgezonden worden bestaand

in Drie Deelen

Eerste Deel

Resolutien genomen en Rade van Politi te

Amboina in ’t Casteel Nieuw Vic„

toria sedert de laatst afgezondene van

den 11: September 1784: tot den 25

Maij 1785: inclusive.

Tweede Deel

Missive of Reseribtie van de Wel Edele Gestrenge

Heeren Bernardus van Sleuren

Admiraal en Veld overste, mitsg: afgaande en

Adriaan de Bock aankomende

Gouverneurs en Ditecteurs deezer Pravin

tie aan de Edele Hoge Jndiasche Regee„

ring ten Batavia ged=t 12: Julij J: L:

Derde Deel waar in na het daar, voor

aan ingenaijde Register te vinden zijn,

de volgende Bijlagen als

Dag

4