closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Iniandse aaren

vervolg van

den orangk: van Hative Desirat door zijn zoon gecuccedeert

’t door overleiden vacant geraakte Regentschap Lomooij met sjabana

Pattij vervuld

en in dat van Toebang Boenga Radja gesteld

die van oering heeft zijn versogt ontslag gobtineerd

en is opgevolgt door Barhama Alipatang

op Amahoesoe in steede van den afgezette, een ander Regent aangesteld

de klagten over den Radja van Nusfanive den Fiscaal ter onderzoek

opgedragen

van de klagt schriften gem: Radja Copia afgegeeven om zig daar op

te verantwoorden

het versoek tot den verkoop van eenige doussongs in de Negorij Nol„

loth van de hand geweesen

Die van Soelij, waij en Toelehoe hebben nopens hun Limiten Con„

„tracten opgerigt

die van Bonoa zij met eenige Ammunitie gassisteert

Bij t aanstellen van Regenten is op de naaste en bequaamste

gelet

de daar in de stemme des volgs gevolgd

twelk door den Heer aankoomende Gouverneur mede betragt zal

worden

die van Cerams binnen Cust geeven blijken van trouw en welmeenendheid

eenige hier in submissie gekoomen en aangenoomen

van de Alphoeren is, buijten hun Land gebruijk te maken

omtrent de quijte stukken van den overl: koopman Cruijpenning heeft

men niet eerder berigt kannen geeven.

de reedenen daar van beschreeven

Geschenk Lijwaden zijn niet ontfangen.

5

11

126.

127

128:

129.

130:

131:

132:

133:

134:

135:

136:

137:

138:

139:

140: