closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Vervolg van Planas Zaaken

de voldoening van den dubbelden Eijsch word versogt

een conferentie Notul g’appobeert

Negorie Boeken

van het Berigt der Majoor van de Arthillerij is Copia aan de Negotie

bediendens afgegeeven

het g’ordonneerde, nopens het formeeren van Een aapparte Post der winsten verlies door den oorlog behaald, zal ter narigt ge„

houden strrekken

van het buskruyt is niet Confus behandelt maar misbegree„

de Pewiode

„pen

en word thans duijdelijk gedetaljeert

19300: lb: Buskruijt worden met de Batavier na de Hoofdplaats

gezonden.

de Rapporten der Proef neeming van ’t zelve zijn stuks wijse ingekoomen

waarom de nette beschrijving op eens niet heeft konnen worden gedaan

op nieuw geen kruijt onbequaam geraakt

de bezuijniging der Lasten en het accressement der winsten zal betraagt

worden.

dog dit oogmerk is niet te bereijken zo lang men nog bouwen moet

van de 6000: lb: hier zijnde onbruijkbaar ijzer is een gedeelte verbruikt

in restant zal gebeezigt of verkogt worden

de Negotie

Boeken geconfronteert

zomeede na de ordre, de voor en na restanten

de beantwoorde bevinding op de Negotie boek in d’ A„o 178.e en gaat over.

het zegelen Expeditie geld van de Acte van den overl: Manipas Ele„

sident Gledstein word te rug gereekent

om de daar bij beschreevene reedenen

Producien

bedinkingen omtrent het Extirpaten van Nagul Boomen

5

140

207:

20:

71

72:

73:

74:

75:

76:

77:

78:

79:

206:

28.