closeTerug naar inventaris

Transcriptie

„had

en

211

n

70„

231„

ten

§ 5:

besogne over deselve

de ordres bij de ontf: Bijlagen

afgegeeven

de Resolutien gaan over

de Positive ordresessen gehouden

18

Een pacquet met bijlagen zonder missive, daar na op den

11: Februarij per het schip ’t Buijten Leeven /: behalven de

apparte brieven:/ Een briefje van den 13: December pass=o

Een Briefje van den 5: Januarij

_=o

d=o

en

_=o

d„o

11:

de gevenereerde orrigineele rescriptie van den 27: xber A„o p„o

vervolgens erlang de wij per het scheepje de Jonge oran„

„geboom op den 16: Maart J: L: de dupplicaten van voorenen

gem: missivens, neevens nog een Curculair briefje van

den 20: Januarij, mitsg=s bij alle deselve de Bijlagen vol„

„gens de Registers, excepto een naadere Factuur van

deeser op het Register van

Aanreekening ged:t

den 28: December pass=to bij N„o 17: blanco vermeld.

Over deese Papieren hebben wij den 26: Maart gebesogneert,

en de noodige besluijten genomen, welke wij de Eer zullen

hebben uw Hoog Edelens onder derselver Hoofdeelen voor

te stellen, behalven eenige ordres bij de bijlagen voorkomende,

welke ter observantie zullen strekken en, afgegeeven zijn,

aan de geene, op welke ze betrekking hebben; gelijk zulks voor„

komt bij onse Resol: van den 14: Februarij deeses Jaars, waar

aan wij eerbiedig versoeken ons te mogen gedragen; zoo wel

als aan alle onse besluijten int generaal, welke wij uw Hoog

Edelens zeedert den 28: 7ber: des gepasseerden, tot den 31: Maij,

van dit Jaar, zeer eerbiedig in Copia presenteeren; waar bij

Hoogst deselve des gelievende kunnen beschouwen, dat de Po„

sitive ordres alhier tot December P„o effen gehouden zijn,

hebbende wij op den 28: dier maand een boete gestatueerd

van