closeTerug naar inventaris

Transcriptie

met de gewoone plegtig

heeden

den Heer afgaande Gouver

neur betuijgd zijne aanker„

kentenis voor ’t honorab ontslag

den Heer aankomend Gouverneur

zal 's Maatschappijs wel zijn met

alle hertelijkheid betragten.

§ 2:

den Heer afgaand gebieder heeft

een Membrie aan zijn Ed: vervan„

ger inhandigt.

en Transport van het Gouver

„nement gedaan

P3:

den aankoomende heeft voor

rd=s 10000: borge gesteld

T G.

de in den tert vermelde Brieven en

papieren ontfangen.

mede geschied is, met de plegtigheeden daar bij gebruijkelijk,

betuijgende den eerstgeteekende uw Hoog Edelens reve„

rentelijk dank, voor zijn g’obtineerd honorabel en reputa„

tieus ontslag metsg:s alle genotene satisfactie, Eer en roem in

zijn Tien Jaarig bestier, verseekerende Hoogst deselve van

zyne Leevenslange erkentenis; Terwijle den Tweede Teke„

naar uw Hoog Edelens op het pligtigst verassureert van

zijne onophoudelijke zorge en alle vermogens te zullen

besteeden, tot welvaart der maatshappij in deese Colonie:

Den afgaande Gouverneur heeft Conform uw Hoog

Edelens g’eerde ordre, een memorie aan zijn Edele Suc„

„cesseur nagelaaten, welkers afschiften onder de secreete

Papieren overgaan en op den 31: Maij behoorlijk over„

„gaave gedaan, van alle sComp:s effecten en omslag in

dit Gouvernement en dies ressort berustende; waar van

ten gem: dage de Transporten geteekent zijn en Hoogst

deselve thans mede reverent aangeboden worden;

Den aankomende Gebieder heeft voor een somma van

Rijxd„s 10000:—: Borge gesteld welker Cauitie onarissen zijn

den E: secunde Johan Adam Schelling en Sapa„

rouas Hoopa Willem Beth Jacobsz:, en dit was het,

dat wij ons verpligt agte uw Hoog Edelens te moeten

bedeelen, voor dat wij kande overgaan tot het doen van

een succint verslag, een aanvang maakende met de.

Brieven en Papieren, hebbende de Eer gehad

eerst over Maccassar op den 11: Januarij te ontfangen,

VEen.

bes

de