closeTerug naar inventaris

Transcriptie

§ 5

Het in dienst aanneemen van kloeke Jnlanders voor soldaaten

en Handlangers bij de althillerij teegens ƒ 9: en ook minder

p:r maand, heeft een goedgevolg gehad, en niet min het an„

„neeren van de Inlandse Hoofde tot het bieden van assis„

„tentie in cas van vijandelijke aanvallen, ten reguarde

van welke wijde vrijheid neemen uw wel Ed:s Hoog Agte

over tewijsen aan de hier genomene secrete Resolutie van

13: Julij 1782: waar bij g’insereerd zijn twee Notule van de

door den Gouverneur met de Jnlandse Hoofde ge„

9

„houdene conferentien.

S:

19.

ces ten einde niets aan een onzeekeren uijt„

„slag te waagen.

Dat onse intentie met het door UE geschree„

„vene, om de Franschen als de vijanden on„

„ser vijanden zoo veel hulp en bijstand te

verleenen als sonder eyjgen nadeel konde

geschieden, volmaekt over een stemt, zal

UE uijt diverse brieven geduurende den

oorlog geschreeven van agteren genoeg„

„zaam zijn gebleeken.

Jn uwe betuiging van de onmogelijk„

„heid om voo eerst eenige assistentie te verlee„

nen en van de onzeekerheid, wanneer zulks

zoude kunnen geschieden gaare berustende,

prijzen wij uwen raad tot het indienstaan„

„neemen teegens behoorlijke besol„

„ding van Jnlandsche Militairen

en tot het doen van pogingen ovr

om de Bondgenoteh te animeeren

om den vijand bij landing of at„

„taque te reporsseeren en UE alle

assistentie te verleenen.

Aangenaam zal het ons zijn wanneer on

„der het examineeren der papieren zal

bevonden worden, dat alle de Ministers

en bediendens op de Respective Comp„

toiren