closeTerug naar inventaris

Transcriptie

56

Na de verwagting uwer wel Ed:s Hoog Agtb: heeft men hier

aan de ordre van Hun Hoog Ed:s te Batavia voldaan en welm.

Hooge Regeering heeft daar over zo de gouverneur

in het bijzonder als den Raad zeer gelouEert

met een volle approbatie, van alle omhelsde middele

en genomene maatreulen die wij hoopen dat uw

wel Ed:e Hoog Agtb: niet min voldaen zullen.

§ 7:

„toiren zich daar naa zullen hebben ge„

dragen.

voortschreeve ordre tot het emploij van

sodanige middelen als in de eijgen

boesem der respective comptoiren

te vinden zijn, speciael meede

gegeeven zynde aan de Ambonse

Ministers bij uwe brief van der

20. December 1781:-: twijfelen

wij niet of deselve zullen niets

verzuijmd hebben om daar

aan te voldoen.

Hunne Schikkingen reeds in den Jaa„

re 1779: gemaakt, en waar over wy ons

genoegen bij onse brief van 30: Novem„

ber 1781:1:59: 10: en 11: betuijgden.

De zorg die zij droegen dat soo wel

Militairen en Arthilleristen, als

Pennisten en Mariniers behoorlijk

in den wapen handel wierden geoe„

fend.

De goede voortgang van de evolu„

„tien der Compagnie Burgers, de

gewilligheid van de Compagnie

Moren om zigh behoorlijk te

exerceeren