closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Jaa„

arbeid gehouden te worden, en van dien arbeid de vruug

off het loon niet te moogen genieten, dat dog in

gerepte Extirpatie en weeder aanplanting opgesloten

ligt, en men werkt niet onduijster dat 'er reets van de

aanplanting min werk gemaakt word.

§ 13:

om reeden als bij § 11: genoteerd moet men wel mo„

deratie gebruijken, en de gerecommandeerde zorge

heeft men begreepen te bestaan in de Extirpatie van

het door de polongs buijten de Datijs voortgeplant wo„

„dens geboompte dat assidu geschied, want dog te belette

dat het getollereert halff wassen geboompte geen vrugt„

dragende worden buijtens Menschen vermoogen is.

114

de calculatie is weeder gesurpasseerd met wel 92264: l

dat niet voorzien kan worden mits de wonderbaare

gewasse ’t sedert de Extirpatien die het geboomp te

afgeeven.

22

roeijen en de vermeerdering der

vrugtrdagende boomen in dit

Jaer, soo veel als de klagten

van die van Nussalaut en

Saparoua, doen van agteren

zien dat wij niet ongegrond

geoordeelt hebben dat zulks niet

zoo gemakkelijk zoude gaan.

En wij merken uwe qualificatie

bij missive van 20: December 1781:

aan de Ministers verleend om

uijt hoofde van de teegenswoor

„daar

„dige omstandigheid, in eenige

moderatie te gebruiken, als zeer

voorsigtig aan doch vatten niet

waar uE het oog op hebben in der„

„selver recommandatie om te zor„

„gen, dat niet alle overblijvende

opschietende en aankomende

bomen vrugtdragende worden,

De Jongjste nagul oost weeder

„50060: lb: boven de Calculatie ge„

„lopen hebbende, willen wij ho„

„pen dat zulks met opzigt der

gecalculeerde quantiteijt van

240000: lb: voor het aanstaande

jaar geen plaats zal vinden;

§ 15: Wij