closeTerug naar inventaris

Transcriptie

deese Extirpatie, zo hier als elders daar de plan„

eveert

„tagie niet getolleerd is, is en word g’executeerd.

De bedugting van Exterpatie en der tijd wanneer

de Nette perken in Banda weeder eensfloreerde

mag men wel voor de Hoofd oorsaak houden

van der jnlanderen Praagheid in het aanwinnen

van Grooten boomen.

ƒ.10.

17:

23

„leend, om de 180: stuks welke onder sa„

paroua in de gebergtens van sirrij sor„

rij gevonden wierden uijt te roeyen en

de aanplantingen niet anders aan

in de nabijheid van ’t Hoofd Casteel te

doen.

De Gouverneur zoude volgens des„

zelfs aparte brief van 36: Maij prove„

„sioneel op de uijtbreiding der noten

plantagien niet sterk aandringen uit

hoofde van de bekomene inferma„

„tien dat de aanplantingen op Ban

„da van een gewenscht succes waaren

Terwijl hij soo het ons voorkomt

met reeden apprehendeerde de gevolgen,

die er stonden gebooren te worden, wan„

neer men naderhand ook met op„

zigt tot de Noten, tot het harde mie„

„del van extirpatie moest overgaan

hebbende sonmige Regenten daarom

aan ook bij den Gouverneur aanzoek

gedaan, om verzeekering te erlangen,

dat geen exterpatie in ’t vervolg zou„

de plaats hebben:

De Gouverneur van Teuren mee

de niet te min, dat soo wanneer in

eens