closeTerug naar inventaris

Transcriptie

ministers aangehouden en verstrekt, aan kielen die hun„

„ne schuijten verlooren hadden, met versoek, dat wij het daar

voor aangereekende, de hoofd plaats wilde te rug ree„

en werden Batavia te ruggeree„

kenen, om aldaar op Equipagie van scheepen afge„

„kent

„boekt te werden; Jntussche hebben ons gem: minsters in

steede van gewaagde drie schuijten toegesonden, drie

Een schuijt en drie rollen van Ja„

Jollen en Een schuijt als, per het Buijten Leeven Een

va hetw: gesonden.

schuijt en Een Jol, per de vriendschap Een Jol en

per de jonge Orangeboom Een Jol, dog hier van hebben

de Eerste met Twee gollen hier„

ontfangen.

wij maar ontvangen Een schuijt en Twee Jollen,

dewijl die van het schip de Vriendschap nog niet

is aangebragt; de Jonge orangeboom had zijn Jol

van de laatste is er een per de J=o

ovangeboom verlooren en daar

na preder gevonden.

op de herwaards reijse verlooren, dog deselve is op

Manipa onbeschadigt komen aandrijven, weshal„

„ven wij eerst, dat vaartuijg op winst en verlies afschree„

„ven, dog naderhand weeder bij de boeken lieten

inneemen.

Ingevolge uw Hoog Edelens gevenereerde Circu=

1:

de scheepen zullen met de groot„

laire ordre hebben wij onsen Equipagie meester ge„

ste klipsteenen beballast worden.

last, om te zorgen, dat de van hier vertrekkende sche„

„pen, met de grootste klip steenen beballast werden.

§ 12: Den capitijn van ’t schip ’t Buijten Leeven, op den 26:

Maart in onse vergadering vertoond hebbende, dat

hij voor 26: Javaanen /: waar mede zijn bodem

aan 26: Javanen van ’t Buijten Leeven

voor 8: maanden randsoen verstrekt

op Java versterkt was:/ voor 8: maanden geenrand„

soenen ontfangen had; zoo resolveerden wij hem

en aan alle de scheepelingen

van dien bodem mitsg=s die van

daar van alhier te voorsien, gelijk wij almede op

de J=o orangeboom 2: maanden gagie

Twee

a

laatst ges.

Batjern