closeTerug naar inventaris

Transcriptie

dan

de

welke nevens nog eenige Papie„

„ren in een apparte Bondel overgaan

omtrend welke Hun Hoog

Ed: gunst word g’implojeert

haaling, dat het bij de door Bourghelles gediende

papieren g’allegeerde alles niet buijten de waarheid is,

en dat hij ten dienste van gem: Bodem op den Eijschen

begeerte van van waaningen de verstrekking van

verversingen gedaan hebbende, hem van Waanin„

„gen ook zeeker de vergoeding incumbeerde; dan wij=

„konde hem alhier die restitutie niet opleggen; waaron

wijden Resident Bourghelles het bedragen van

Eijxd=s 685: te rug reekende, of schoon wij wel wil

„len toestemmen, dat dit voor hem hart gevallen is,

weshalven wij hem ook zijn guarant hebben la„

ten behouden op gem: van waaning en dog deese

van hier vertrekkende voor dat Bourghelles van

Bouro arriveerde, heeft hij niets kunnen invorde„

ren; waarom wij Hoogst derselver gunstimploree„

ren en versoeken dat hij door van waaningen

mag schadeloos gesteld werden, en wij bij naaste

geleegendheijd Batavia mogen aanreekenen, het

opgebragte voor reparatien, Rondhouten &=a alsoo

zulx na de oude voorbeelden is geschied; verstouten

„de ons uw Hoog Edelens verder in eerbied over

^ onse

te wijsen aan Resolutien van den 11: en 31: Maij

mitsg=s verdere deese zaak specteerende papieren

§16: Ten aansien der door de scheepen aangebragte

Laadingen kunnen wij. UW Hoog Edelens gee

aangenaam berigt geeven, want het schip ’t

Buijten Leeven op de Rheijse van Bativia zee

swaar weer ontmoet hebbende, heeft daar door

sterke

de

hee„

de Sche

taan vo

houtiver

voor

kom

word