closeTerug naar inventaris

Transcriptie

A:

34

toe keeren.

§ 31. Moetende wij UW Hoog Edelens Sentiment weegens

de aansienlijke inkomsten uijt de Nagul gewassen als

een mis-begrip in alle eerbied eenigsints weederleggen, want

deese provenuen der Nagulen werden onder zoo veele

de inkomsten der Nagulen moeten

duijsende menschen verdeelt, dat deselve eerder soober en

onder veele duijsende menschen

verdeelt worden

niet noemens waardig dan aansienlijk mogen genaamt

werden.

§ 32: En ten reguarde van het bestaan voor de Dienaaren

uijt de nagul oogsten proflueerende, vinden wij ons ge=

„noodsaakt Hoogst deselve te verseekeren, dat dit zo

veel bloet niet bij zet, om er van te kunnen leeven, ge=

het bestaan voor de Dienaaren is sc„

„swijge iets van op te leggen; mitstwelke uijt deese ar„

ber.

„me Provintie ook geene Dienaaren repatrieeren die

hunne beursen gevult hebben, gelijk van de Hoofd=

plaats Java en elders geschied, maar daar teegens

en hier kan niets bij der hand ge„

bij overleiden meestarme weduwen en weesen nagelaten

„nomen worden dat een stukbvoo

opleeverd.

dewijl in deese armmoedige Colonie niets bij der hand

genomen kan worden, dat voor de ouden dag of na=

„koomeling een stuk brood opleeverd.

De Regenten en verdere Jnlanders door ons in A=o ver„

533.

„gange van de bekruijssing der stranden g’excuseert zijnde

is dit door UW Hoog Edelens voor deese reijs gepasseert,

met last egter in ’t vervolg /:ten zij bij buijten gewoone toe=

„vallen:/ bij de ordre en rsantie te continueeren; Wij zul„

„len dit gaarne obedieeren dog moeten Hoogst deselve

in