closeTerug naar inventaris

Transcriptie

te agterhaalen; dit onaangezien hebben wij onsen Fiscaal

Den Fiscaal is gelast met meerder

nadruk tegen dat kwaad te waken.

Een ernstiesten gelast met meerder nadruk dan tot hier

toe geschied is, te doen waaken en te vigileeren, mitsg=s tee„

„gens de overtreeders van het Placcaat, na dies Teneur te

procedeeren.

Wij hebben ook boogt dat uw Hoog Edelens den wa=

§ 30:

„gul oogst in A=o p=o als een ongelukkige en drukken de

vrugtbaarheijd en tevens als een bewijs der volslagen nood„

„saakelijkheijd der aanbevolen extirpatien aanmer=

„ken, te meer daar den Amboinees zulke aansienlijke

inkomsten niet benoodigt is, en ook de Dienaaren met

de door H: H: Ed=s aangemerkte nod, een minder bestaan kunnen toerijken, wij zijn gehouden

zaakelijkheijd om de Nagul boomen

op ’t bepaald getal te brengen word g’avuieen

Hoogst deselve hier op te dienen, dat wij de hooge noodsa=

kelijkheid, om de Nagul boomen door de Extirpatien

op de bepaaling te brengen, niet ontkennen, maar wij

dog Hoogst dezelve het nevenstaande

daar omtrent in consideratie gegeeven

moeten ook uw Hoog Edelens in consideratie geeven,

of het in de teegenswoordige Criticque Tijden niet een

poinct van het Hoogste aanbelang is en blijft, om

den Jnlander door alle mogelijke wegen en midde„

„len aan de belangen van de maatschappij verbonden te

houden, en hier om voor eerst alles te menageeren; wat

haar afkeering of balloorig kan maken, welke on=

„verhoopte geleegendheijd den vreemdeling /: onsen

compediteur:/ Juijst tot nut en dienst soude zijn, son=

„der iets met vreugt daar tegens te kunnen werkstel=

„ligen, wijl onse grootste magt van Militie etc=a, Na=

turelle Amboineesen zijnde, in dat geval schielijk

de zeijde haarer landsgenoten soude kiesen en, ons den rug

toe

de inkoms

onder ve

verdeelt

het be

ber.

en hier

„nom

oplee