closeTerug naar inventaris

Transcriptie

het rente doende middel van be„

„staan is uijtgekeert

357:

de bereekening der Contanten on„

„der ult=o April den E: secunde ge

demandeert

158:

denzelven heeft desweegen van

Rapport gedient.

het geen er buijten de afbetaling de

Nagul absolut benodigt is genoteerd

39.

voldoening van 6000: Rijxdaalders op onsen geld

Eijsch waar door wy dan ook in staat zyn geweest,

het ingehoudene en rente doende middel van bestaan

van A=o p=o aan de gequalificeerde Dienaaren uijtte„

„keeren denkende, dat het beeter was de Comp: van dee„

„sen Lastpost te ontheffen, aan deselve langer aan„

tehouden te eerder wijl men bij benoodigtheijd het

ontbreekende wel heeft kunnen bekoomen;

Wij demandeerde onsen Negotie boekhouder op den 26:

Maart de naauwste bereekening te maaken van zoda„

„nige contanten als er onder ult=o April per Restant

zoude zijn en, als dan op te geeven wat en hoe veel er

nog te kort zoude schieten, om bij benoodigtheijd

de noodige maatregulen te neemen.

Dit berigt diende ter onser seitting van den 11: Maij

en wij hebben de d’eer UW Hoog Edelens het selve

in origeneel onder de bijlagen aan te bieden, notee„

„rende daar uijt kortelijk, dat de Restanten met

ult„o April maar bedraagen hebben Rd=s 32653: 46:2:

en in alles ruijm genomen nog moest inkomen

18707: 24:

Diprd„s 51361: 22:½:

dus te saamen.

waar teegens de uijtgaave op het minst

gereekend stonden

te lopen op

Rijxd=s 85008:—:¼.

en er dus te kort schoten en

33646: 254:

absolut benoodigt waaren

buijten het geen er benodigt zal zijn in de maanden October

en November tot afbetaaling der Nagulen die zig teegens„

„woordig