closeTerug naar inventaris

Transcriptie

29

§54.

ten voordeele der reek: van gerandca

neerde Amboineesen uijt de armbus van

Saparoua en Haroeko rd=s 442: 42: ingeko

men

goed voor uijt zigt om die reekening op

weinig na te liquideeren

§55:

de noodzakelijkheid tot aanhou„

ding der reguten vertoond

856:

voor de toegezondene 60000 rd=s op den

geld Eijsch betuijgd men dank

„gen ten faveure der Reekening van gerandeoeneerde

zal

Amboineesen bij de boeken inneemen

Op den 23: Februarij door Saparouas Hoofd Beth

uijt de armbussen van dat Comptoir geligt zijnde een mon=

tant van Rijxd„s 407: 42: hebben wij het selve al meede

ten voordeele dier Reekening gebragt inselver voegen

is ook gehandelt met rd=s 35: van Haroeko herwaards

gesonden en wij verhoopen in het najaar UW Hoog

Edelens de aangenaame vertooning te doen dat de ag„

„terstallen op wijnig na geliquideert zijn.

Onder dit Chapiter heeft het UW Hoog Edelens be=

„haagt ons te recommandeeren, om zo dra het moge=

„lijk is de recruten af te danken, dog het zij ons ver=

gund Hoogst deselve te vertoonen/ dat men door het

onvermidelijk uijsetten van meerder uijtkijk posten,

mits de haggelijke omstandigheden des tijds, en de

vrije vaart der Engeschen, het gering over compleet

zijnde getal Jnlandse militairen dubbeld benodigt

heeft, en of schoon de inlandse onlusten gedempt zijn,

weet men nogthans niet wat van den omswervend

Rebel, Tidors Prins Noekoe en zijne roofvlooten

nog worden zal, waar teegen men op Hoeden

dient te zijn.

ten aspecte der

Geld Zaaken, vinden wij ons verpligt

UW Hoog Edelens dank te zeggen voor de

voldoening

den

East

het geene

Nagul at