closeTerug naar inventaris

Transcriptie

42

den Arthillerij Lieutenant Strik bij een berigt hier ne„

„vens overgaande vertoonde dat hoe langer deese Parthij

van 19300: lb: Buskruijt aangehouden wierd hoelanger

het selve van kragt verminderde en hij ook bij verbee=

„tering der kruijt magasijnen gem: plaats west uijt te

denken om dit kruijt te bergen versoekende UW Hoog

Edelens deese onse dispositie ten besten te duijden.

Wijders gelieven UW: Hoog Edelens in gunstige aan

875.

de Rapporten der Troesneeming van ’t

merking te neemen, dat door de stuks wijse ingeko„

zelve zijn stuks wijse ingekomen

„men Rapporten weegens de Proefneeming van al het Bus„

„kruijt /: waar toe de drooge dagen moesten uijtgekipt wer„

„den:/ men op een reijs de nette beschrijving zo niet heeft kun„

waar om de nette beschrijving op

eerst niet heeft konnen worden ge„

„nen doen; weshalven wij hier omtrend uW Hoog Ede=

daan

lens needrig om verscooning versoeken, tevens Hoog

deselve berigten, dat er geen kruijt op nieuw onbequaam

op nieuw geen kruijt onbequaam ge

raakt.

geraakt is, maar dat de 9300: lb: bij §: 52: van onse voor

Jaarige advisen vermeld, deselfde quantiteijt is die.

onder het oude kragteloose buspoeder heeft gehoord dog

die niet eerder ontdekt is, dan na dat alle het kruijt,

kist voor kist en vat voor vat geprobeerd was.

§76: De besuijniging der Lasten en het accressement der wins„

De bezuijniging der lasten en het

ten door uw Hoog Edelens ons op het kragtigst

accressement der winsten zal be

tragt worden.

gerecommandeert zijnde verassureeren wij Hoogde„

„selve, dater niets onbesogt zal gelaaten werden, om

de lasten te verminderen en de winsten te doen ver=

meerderen, dog dit oogmerk zal zoo lange men na

dog dit oogmerk is niet berijken zo

lang men nog bouwen moet

de g’approbeerde plans nog bouwen moet, na de bepa„

ling