closeTerug naar inventaris

Transcriptie

10

de

den geweesen Arth Lieutenant Jansz

is een Extract op zijn supplicq ter

hand gesteld.

§ 84:

ƒ12:7: 8: ter vergoeding op gesegd

aan de huijsvrouw van den Capitain

Stephanus

de wed=e Sluijter rd=s 40:

en de wed=e Carisse rd=s 75:

P85

voort minder rendeerende der bedoo„

ven Lijwaten zijnde scheeps

overheeden belast.

bedeelen wij voor af dat wij den geweesen Althillerij Lieu=

tenand Jansz een Extract hebben doen ter hand stellen

van uw Hoog Edelens genomen dispositie op zijn

Supplicq.

Hier na neemen wij de vrijheijd Hoog deselve te vertoo„

nen eenige winige door ons op gelegde vergoedingen als

Ter Resolutie van den 28: 7ber: A=o p=o lieten wij de huijsvrouw

van den Capitain militair Stephanus in cas betaa„

„len ƒ 12: 7: 8:

Bij besluijt van 28: October lijden wij de huijsvrouw van

den overleeden Boekhouder en Manipas Resident sluijter

de restitutie op, van rijxd=s 40: en

De weduwe van den geweesen Resident Clarisse hebben

wij op den 26: Maart laten vergoeden rijxd=s 75:

Dog thans moeten wij in eerbied verslag doen, hoe dat

door de overheeden van het schip t Buijten Leeven al„

„hier nat en bedurven zijn aangebragt diverse Lijwaa„

„ten etx=a welke op den 9: Maart per publicque ven„

„dutie verkogt zynde, een verlies van ƒ 2188: 16: op

een inkoops bedragen van ƒ 3550: 5: hebben afgewor„

„pen volgens het rendement g’insereert ter Resolutie van

19: Maart, en voor deese eerstgem: somma hebben

wij de scheeps overheeden op hunne soldij reekeningen

belast, niet teegenstaande den Capitain Dekker

zig

0

229

de

ter

bor

: oft

Een ver

over