closeTerug naar inventaris

Transcriptie

tijd

esel„

11

den Pattij van Piouw Matanelumoal

behaldens honneur ontslagen

en die plaats met David Pattij„

wael vervuld

§121:

dien van Booij A: P: Manusama is door

den Landraad ontzet

zijn plaats nog onvervult gebleeven

§122:

Een orangkaij van Cheith door zijn zoon

vervasgeg

55

„digheijd Jonas Hehalatoe, uijt de afstamme„

lingen en het dorp herkomstig.

De volkeren van de ten Eijlande Saparoua geleegen

Negorij Piouw de harde behandelingen van hun

Hoofd niet langer kunnende verdragen, hebben al„

le de Negorij verlaaten, en bij ons hunne klagten inge„

„bragt, die bij ondersoek maar al te waar bevonden

zijn, waarom wij den Regent Johannes Kaijhena

Matahelumoeal, mede behoudens honneur ont„

lagen hebben.

Op den 27: October is in diessteede tot Rattij verkoo„

„ren den Jnlander dier Negorij David Pattiwael

Den 20: voorm: wierden ons van Saparoua toe„

„gesonden diverse stukken ten lasten van den Pai„

„tij van booij Abraham Petrus Manusama

en wij stelden die inhanden van onder Fiscaal

en naderhand heeft den Land Raad deesen Der

soon van zijn waardigheijd, ontset, dog is tot hee„

„den onvervult gebleeven.

den orangkaij van Cheijt onder Hila Pattij zi„

„ma Siwa bij ons aangehouden hebbende, Ommits

zijne hooge jaaren met honneur ontslaagen te

werden, hebben wij zulx gepermitteerd en zijn zoon

Abdul Samoe Samoe en zijn plaats verkog„

„ren.

1: