closeTerug naar inventaris

Transcriptie

we„

aat

§125

et den ruderadja en fungeerende Pai„

van Sila is invoegen voorsz: gehan„

elt

e beide Regenten gedimoveerd

een ander aangesteld

§128.

n orangkaij van Hatur Desi„

t door zijn zoon gesuccedeert

§127:

oor overleeden vacant geraakte

gentschap van Lomoij met Tjebi

Pattij vervult

5

in dat van Toebang Bangara„

a gesteld

56

rij Saparoua benoemt Mattheus Simatauw

Den 4: Januarij wierden wij jnservervoegen vermoeij„

lijkt door het volk van Sila, welke hunne Regenten

Pieter Anthonij Sosilisa en Samuel Ochijlo, hee„

„vig beschuldigde over onder drukkingen niet langer te

dulden; wij handelde als in ’t voorschreeve geval, en son„

„den de Papieren ter ondersoek na Saparoua, dog wij

ontfingen die te rug, met de overtuijgenste blijken

dat de beschuldige niet vrij te kennen waren, van

enorme knevelarijen, egter lieten wij haar zig op

alles verantwoorden, dog dit niet voldoende geschie„

„dende dimoveerde wij deese beijde persoonen op den

23: Februarij en stelde in hunne waardigheijd als

Pattij aan Thomas Lquis Sosilisa.

Den 15: Januarij versogt den orangkaij van groot

Hative aan dit hoofd Casteel, Alexander desi„

„rit, om behoudens honneur ontslagen te werden;

„deer

dit accoorden wij en benoemde tot zijn op volger

desselfs zoon Alexander de Sirat.

Den 21: Ianuarij Eligeerde wij tot orangkaij over

12

„de Negorij Loemobij ten Eijlande Amblauw

Sjabana Fattij En steede van zijn overleeden vaa„

12

„der

Ten gem: dage stelde wij nog in plaats van den

overleeden Orangkaij van Toebang te Manipa en

aan

2