closeTerug naar inventaris

Transcriptie

58

dorps hoofden hem Cruijpenning in zijn snoode

onderneemingen de behulp saame hand gebooden heb„

„ben, blijkt nu maar al te klaar, en is doorstraalende

voorgekomen in de zaaken van de gedimoveerde Rl=

„genten van Saparoua en Sila.

Wij zoude hier mede dit hoofdeel besluijten, dog in

5140.

Geschenk Lijwaten zijn niet on

dit Jaar geen geschenk lijwaaten voor de Jnlandsche

„fangen.

Hoofden ontfangen zijnde, hebben wij de verdeeling

derselve tot het ander jaar uijt gesteld wanneer wij

uw Hoog Edelens bidden om onsen dubbelden Eijsch

de voldoening van den dubbelden

te voldaen, en ons in staat te stellen de uijtdeeling aan de

Eysch word versogt.

Jnlandse grooten te kunnen doen, op dat deselve niet langer

meesmuijlen.

PAt:

Den afgaande Gouverneur in het najaar 1784: de

Hongij en E: Dpeditie Togt Rond„

van de verrigte Hongijen Expe

ditie Togt word verslag: gedaan

som Ceram weeder gedaan hebbende, en deselve gelukkig

afgeloopen zijnde, moeten wij uw Hoog Edelens daar

van het verschuldigt verslag doen.

§ 142.

Op den 30: October wierd deese Pogt ondernomen dog

den Bandas Burger Fedder is oor

„saak dat den gewenschten uijtsla

door de aangeregte vijandelijkheeden en konkelarijen

niet is berikt

van den Bandas Perkenier Fedder heeft denselven dien

gewenschten uijtslag niet gehad, waar meede anders on=:

„getwijfelt haade bekroont geweest.

Paricque niet aangedaan

§143: Het comptoir Paricque wierd niet aangedaan, dog

Manipa