closeTerug naar inventaris

Transcriptie

§130

van de Alfoeren is buijten hun

land, geen gebruijk te maken.

§139

omtrend de quijte stukken van den

over leederen koopm: Cruijpenning

heeft men niet eerder

de reeden daar van beschreeven.

aan dit Hoofd Casteel in submissie en om pardon smee„

„ken, het welk hun ook niet geweijgerd, maar gereedelijk

toegestaan is; Een blijk dat deselve thans met meerder

ernst dan voor heen om de Protextie der Comp: verlangen

uijt het hier vooren b'antwoord Patrias Extract zal uw

Hoog Edelens Consteeren dat wij oordeelen, dat 'er van

de Alfoeren geen Gebruijkt te maken is, alsoo de zelve

nooijt kunnen g'animeerd werden, om van haar land af„

„te gaan het welk den afgaand Gebieder bij ondervinding

weet, en desweegen de Heeren majores op het naauwkeurigs

gellucideert heeft.

Van den Majoor Iman Sarassa nader zullende gehan„

delt werden, moeten wij alhier ons sensibel leetweesen be„

„tuijgen, over het genoteerde weegens den overleeden koop=

„man Cruijpenning omtrend welkers slegt caracter

uw Hoog Edelens niet eerder konde berigt geven,

voor dat den Tijd ons alle zyne quijte stukken ont„

dekken

Want wat moeijte den eerst geteekende ook aanwende

om agter zijn vele bedrijven te koomen altoos was

denselven gedenkt en gesterkt met het goed getuijge„

„nis van de voornaamste zyner Regenten, weeten de

den schaamelen Jnlander zooddanig door list en

bedriegerijen te intimideeren, dat het alle begrip te

booven gaat, gelijk wij van agteren dog maar al

te laat bij na daglijxe ontwaaren, en dat veele

dorps

de

Ge

„f

de

„san

n

Lar