closeTerug naar inventaris

Transcriptie

is onthoofd.

§ 147:

de Alphoeren hebben vreugde be„

tuijgd over de apprehensie van

Penakahoe.

1148:

zo mede op Maloang

§149

de verdere mede pligtige aan zeeke„

ren moord van Lissibatta gevlugt

59

maatregulen in handen, in zijn Tidorees gewaat; die

bij verhoor bekende met nog drie andere van Lisebat„

„ta handadigt te zijn, aan de noord gepleegd aan den

uijt den dienst ontslagene Corporaal van der Meer

en Burger Cooning / beide als spionne van weegens

den afgaand gouverneur aan Cerams N=r Cust ge=

„dient hebbende/.

Deesen booswigt wierd om Een Exempel te statueeren,

en ten afschrik van andere in een klijne orembaij

geset na zee gebragt en in’t zigt van de Negorij ver=

„volgens onthoofd

Tusschen Nonialij en Lissabatta op Saijme

Verscheenen de Alphoeren van Sapalewa uijt de Negori„

Noekoehaij, Siwili, Salimala, Pesijnaloe en oeuinma„

„loan welke hunne homage deeden en vreugde betuijgden over

de apprehensie van Penakahoe.

Op Maloang was nog grooter schaare deeser Berg vol„

„keren bij een, alle zeer voldaan over het arrest van gem:

Capilijn Sanirij, veele klagten over hem inbrengende en

vaste verseekering doende van het bestendig wel met de

Comp: te zullen meemen

De Lissibatta konde men de mede pligtige aan voorm

moorden niet attrapeeren, wijl deselve na Saleman

gevlugt waaren met alle die den Rebel nog bleeven

toegedaan, en om geen onschuldig bloet met schuldig

te