closeTerug naar inventaris

Transcriptie

die negorij heeft men moeten te gelijk te vergieten, heeft men best gedagt deese Negorij

verschoonen

te verschoonen, te meer daar de overgebleeven alle om

vergiffenis baden

Deese Jnwoonders die zig uijt hunnen oude woonplats

welkers bewoonders gelast zijn

zig op hun oude woonplaats of

geritireert hebben, zijn gelast zig aldaar weeder nee„

te kelang neder te zetten

„dert te setten of anders op het Eijland kelang te gaan

woonen.

§150:

Saleman met dies ingeseetenen tot hier de Parthij

die van Saleman Zijn in submis„

siegekomen.

van Noekoe gehouden hebbende, zijn mede in submis„

„sie gekomen en aangenomen, dog volgens het Jongst schrij„

„vens van den Sawaijs Posthouder soude er wijnig staat

op hun te maaken zijn, terwijl op nieuw met den Rebel

NWeckoe heulen

Met de komst op sawaij volgde die van Pasanea en

§ 151:

zo ook die van Pasanea en Ha„

„tuwe

Hatuwr Eeven het zelfde voetspoor, dog deese blyven ge=

trouwer aan haar woord en Eed.

§152:

Alhier was het dat aanstonds alles aan het werk ging,

de door den Arth: Luijt: Strik

om de Rost die door den Arthillerij Lieulenant Strik

afgeslooke Post te sawaij is vol„

tooijd

afgestoken was ten, spoedigsten te voltrekken, en met ge„

noegen bedeelen wij, dat denselven voor het vertrek der

vloet reeds half en thans geheel klaar is.

aldaar heeft men geduurende dat Met het vertrek van daar, liet men Een Pantjalling

werk een Pantjalling op brand

wagt gelaten

op Brandwagt nevens de orembaijen onder den Resi=

„dent van Manipa.

Den

des

z

Hte

ve

de voorge

van M

door het

orangt