closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Vr

25

25:

70

Te staat reekening nevens die van Gelijk zulk in ’t breede bleijkt bij de vertooning en Dee„

vees en Boedelmeesteren mitsg=s

kening neevens die van wees en Roebelmeesteren mits„

Caoger cas gaan over

„gaders Burger Cassa onder de bijlagen overgaande.

Wij moeten hier ook nog noteeren, dat wij op den 11:' maij„

§222.

Heiken van Helan Lancque

„de hoofden van Hila Laricque, Bouro en Manipa

Bouro gelast om Jaarlijks de arm„

penningen na Ambon te zenden.

gelast hebben, om Jaarlijx onder ult=o Augustus Reekening

te doen van de armpenningen, op hunne Comptoiren,

en deselve gelijk Saparoua en Haroeko herwaards

te zenden

Weesmeesteren mede reekening gedaan hebbende nee„

§ 223:

ee capitaal der weesen aange„

beekend.

„men wij de vrijheijd den staat van de Pupille gelde

bij dat collegie te vertoonen.

Met P=m maart A:o p=o hebben de gew=e penn: bedragen Rd=s 17595: 678: 2

3301: 30 /8

en zijn vermeerdert met.

Rd=s 20896:36 ¾

Dus bedragen deselve

Waar van bij diverse Part=n uijtstaat

18361: 40: —:

2534: 39 ¾:

en aan Contant bij de kaamer

in

Rd=s 20896: 36¾:

Of te samen als booven.

Boedelmeesteren der on Christen steafhuijsen, insge„

§224.

mede dat bij Boedelmeesteren

„lijks bewijs en rekening van de penn: gedaan hebbende,

brengen wij UW Hoog Edelens den staat van dat Col=

„legie onder het oog.

Rd=s 2474: 28 7/8:

Met P=mo Maart Ap=o bedroeg het selve

11977 14¼:

en het is vermeerdert met

Dus het selve ult=o Februarij L: L: groot was Rd=s 3671: 43 1/8:

waar

1