closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Nagezien door

H:k Schelling

T Slot

Een van den vaandrig Johan Gerrge Hocks, verzoe„

„kende zijner verlossing na de Hoofdplaats.

Een van den Zergeant Coenraad Hendrik Chris„

tiaan Mleusinger biadende om de vaandrig plaats

Twee van de Boekhouders Cornelis Hendrik van Capel„

le en Carel Godlieb Hindemith verzoekende

om in hunne diensten als Resident van Manipa en

Secretaris van Justitie en Landraad bevestigt te werden

§ 272: Hier meede dit ons verslag besluijtende beveelen wij

uw Hoog Edelens Jlluster Persoonen en sComp=s Aan„

„geleegen belangens in de veijlige hoede Godes en noe„

„me ons met de meeste Eerbied en Hoog agting /:on„

„destond:/ Hoog Edelen Gestrengen Groot Agtbaaren

Heere en wel Edele Gestrenge Heeren /:Lager:

UW Hoog Edelens onderdanige en zeer gehoorzo„

me genaaren /:was geteekent:/ B: V: Heuren,

A: de Bock, J M: Schilling, J: U: Schneider, B: Smissaer

W: Bethssz:, E: J: Haga, D: J: Blondeel, A: L: V: Hama,

J: Hogerwaard, H: Martens en W: J: de Bourghelles.

/:in margine:/ Amboina in ’t Casteel Nieuw Victoria den

12: Iulij A=o 1785:

Accordeert

Bourghelles