closeTerug naar inventaris

Transcriptie

184:

Vrijdag den 29:

Zaturdag den 30

3:

terwijl op

October des voormiddags te Negen uuren ten woonhuise van zijn wel Ed„

Gestr: alle de Regenten verscheenen zijnde, Hongi vergadering wierd gehou„

den waar in zodanige zaken zijn verhandelt als bij de daar van gehou„

den Resolutie in de bijlagen deses te vinden te zien is, wordende voorts

door de daar toe benoemde Leeden Heens en Fockens op ordre en in

voegen voorsz: des namiddags de tweede Monstering gedaan, en kre„

gen derselver depeche de gezaghebbers van de Chaloupen Batavias

welvaaren en de Batavier met ordre om de steeven na sawaij te werden

en aldaar de vloot afte wagten, en tevens op

d:o Des voomiddags de gezagvoerders van de Pantjallings de

Victoria en de Beschermer na Manipa, dog de vloot daar niet

vindende de Cours na de seeven Eijlanden te stellen. En des na„

middags om vier uuren verscheenen binnen het Casteel aan de wol„

„ning van den wel Edele Gestr: Heer Admiraal den E: Heer Opperkoopman

en secunde Johan Adam Schilling neevens de verdere Leeden

van den Politicquen Raad, met de Eerwaarde Heeren D:s Snethla„

ge, en Feijl, de respective Collegien, de Hongij Raad, officieren

van de Burgerij en Chineesen, met nog diverse Persoonen die op een

Pijp Tabak en eenige glasen wijn Onthaald zijnde zijn wel Ed: Gestren„

ge omtrent half vijf uuren Conduiseerden door ’t in de wapenen gerangeert

staande Guarnisoen Militairen gecommandeert door den Capitain van

Guerecke, wordende door het zelve drie Chargies uit het hand geweer„

gedaan die van de Casteels walle ieder g’entremelleert wierden met

Een Canon Schoot, gevolgt van nog Agtien gelijke schooten: gaande den

wel Edele Gestrenge Heer Admiraal g’escorteert door zijn Ed: gestr„

Lijfwagt, opgevoort: door den vaandrig Borgquits 's Casteels waterpoort

uijt, door twee rien Chineesen die met hun vlaggen langs de wegge„

schaard stonden, na het zee hoofd, alwaar zijn wel Edele Gestr: Zier

teeder en minsaam afscheid nam van de Leeden van den Politic„

quen Raad en gesamentlijke vrienden, en de eerste voor derselver ver„

„der uijtgeleide bedankt hebbende overstapte op de Admivaals Cor„

„re Corre van Bonoa alwaar terstond een schoot gedaan en de

standaart onder de vlag opgehaald, voorts tot een zein voor de

vloot om anker te ligten op de trom 't appel geslagen en een

tweede schoot gedaan wierd, waar op de Admiraals Corre Corre

van