closeTerug naar inventaris

Transcriptie

van ’t zee hoofd afstak en vervolgens neevens de gantsche vloot on„

„der de riemen raakte, wanneer de vrienden die zijn wel Ed: Gestr: tot

daar toe uijtgeleide haaden gedaan drie maalen hoe seede ’t welk

van de Admiraals Corcorre in zelver voegen b'antwoord zijnde,

wierd zulks van ’t Zee hoofd weeder met Een Hoesee bedankt

wordende terstond daar op het Casteel met 13: Canon schoten ge„

„salueerd, ’t welk van de wallen en Batterijen met 21: d=o wierd

b'antwoord.

De vloot met een oostelijk lugtje meest stil met een wy„

nig riegen voortscheppende, kwam Circa half ses uuren af

en aan de hoek van Amahoesoe het Laricques Hoofd van

Hamel per orembaij de vloot te gemoed scheppen en Sa„

lueerde dezelve met 17. schooten die van de Admivaals

Corre Core met 7: wierden b'antwoord terwijl eeren daar na gem:

Hoofd van Hamel bij den wel Edele Gestr Heer Admiraal

aanboord komende zijn wel Edele Gestr: op ’t beleeftst Compli

„menteerde en vertoefde tot na de maaltijd, wanneer den zelven

van boord ging dog met zijn orembaij in de vloot bleef, komende

voorts ook bi zijn wel Edele Gestrenge de Posthouders van de

Laha en Nussanive rapport doende dat op hun Posten alles

wel en aldaar niets te kwaad was, t' welk zijn wel Edele Gestren„

„ge voor Communicatie aannam en dezelve terstond na hun be„

scheide plaatsen onder de nodige recommandatie af depecheerde

Omtrent 7: uuren des avonds de Portugeese Baij bereikt hebbende

liet de Admiraals Corlorre de dreg op 18: vadems water toegaan gelijk

ock na het doen van de O:rd: zein schoot, de gehele vloot alhier voor

Anker kram, wanneer de Bosthouder van waijnitoe, en even voor„ 8:

uuren ook die van Alang of Namakolij arriveerden den wel Edele

Gestrenge

S