closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Dingsdag den 2.

Woensdag den

1: p:s

1..

6:

6:

13

Rijst Maat van 40: lb

d=o

20

Reijls

Parrings

item nog 2 schoppen en 2: tjankols /:onderstond:/. Manipa op de Admiraals Cortorre den 1:

Novemb: 1784: /: lager /. ter mijner verantwoording ontfangen / was geteekent C: A: Schutze

/in margine :/ MB: den 9: Novemb: te Sawaij nader aan gem: Schuts ter verantwoording afgegeven

6: p:s Bijlen en

6 Pavrings /:lager / Dit Getuigt /: geteekent:/. E:s Mazel H: Secret:s

Nade middag appoincteerde den wel Ed: Gestr: Heer Admiraal de Regenten van onder dit destridt

aan boort van de Corretorre Bonoa, alwaar den Resident Gledstein meede arriveerde, dezelve af sonder„

lijk afvragende of ook iets tegen malkanderen oftegen den Resident, en den latsten of iets tegen de Reginten

had in te brengen, het welk weeder zyds met neen beantwoord zijnde betuijgde zyn Edele deswegen Desselfs

bijzonder genoegen en kreegden Resident Geedstein ordre om zonder tijd versuim ten eerste de vloot te

volgen, waar na deselve met eenige glasen wijn onthaald zijnde van boord vertrocken, bevindende den wel Ed: Gestr:

Heer Admiraal zig teegen den avond weeder een winig hersteld, blijvende de vloot g'ankert leggen tot

Novemb: wanneer den Resident Gledstein des smorgens om half seeven uuren aan boerd van de Correlorre

Bonoa komende andermaal door den wel Ed: Gestr: Heer Admiraal gerecommandeert wierd de vloot ten spoe„

digste langs de noord, kant van Ceram te volgen en voorts na het nuttigen van een morgen Liqueur zijn af„

scheid naar Land kreegen vertrok, gelijk meede de Pantjalling de victoria anker geligt hebbende onder

zeil ging wordende al aanstonds ’t Appel geslagen en den zien scheot gedaan om An„

te bigten scheppende en zeilende de Aameraals cor corve met de aldaar gelege„

hebbende gedeeltelijke vloot voort met een Z: Z: O:t wind, voor bij ’t Comptoir Mani

„pa wanneer de resteerende vaartuijgen van de vloot volgde, terwijl men van de

redout wantrouw 21. Canon en vervolgens uit de Negbrijen eenige Bas-schooten

tot salut hoorde die van den Admiraal met 7: wierden b'antwoord

De wind gewakkert zijnde passeerde men te half Elff uuren tusschen Poelo

swangi en de vaste wal van Manipa door, alwaar de rehement loopende en kablende stroom

verseld van swaare variable vak winden die hoewel voor deelig, nogtand de vlootwerk

genoeg maakte om vrij van ongelukken te raaken, en een kleine ovembaij door de Zee

wierd bedekt zonder dat dezelve behouden konde worden, terwijl veele der Cruijs orem„

baijen als meede de Corre Corve van Alangen Lillebooij den Admiraal niet kunnende vol„

„gen agter uitraakten, stellende de corlorre Bonoa Coers voor bij ’t gat van Kelang

en benoorde langs dat Eijland heen passeerende des avonds te zes uuren ’t gat van so„

bi zo voor tscheppende tot bij Poelo Tikus, alwaar des snagts of„

3: d:o Den Admiraal en eenige der vloot die het mede gaande hadden

gehouden om Een uur op ’t gewoone zien van de Corne Corre Bonoa

de dreggen op 4. vaam water lieten toegaan, ten einde de agter zynde

vaartuijgen in te wagten, welke tegen de middag successief waren

aangekomen, nogtans geen volkoomen maar lenlijk berigt meede bren„

gende, dat er eenige Manschap van de op gisteren verongelukte o„

Crembaij behouden waren, en dat er nog een kleene Orembaij die uitge„

zonden was om de resteerende van die ongeluckige te redden, ver„

wagt wierd. Terwijl hier op ordre van den Wel Edele Gestr: Heer Ad„

miraal door de Leeden Hoffmannen Streck, te n overstaan van den Hongij Fiscaal

De Bourqhellesen g'assisteert van den secret:s Mazel de derde monstering gedaan zynde

daar van door dezelve zijn Edele wierd gepresenteert de volgende

Monster