closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Vrijdag den 5:

17

verre dat dezelve van die van Noenialijreeds Agt koppen hadden gesneld: en dat ’t

hij Penakahoe Zig ook had verstout op eigen authoriteit de Alpheeren te verga„

deren tot het houden van Sanirie, mitsg=s van onderscheidene Alphoerse Hoof„

den die hen niet spoedig genoeg: gehoorsaamde veele boetens hadde afgeperst; ter„

„wijl den oudsten van gem: negorij Tonialij gen:t Hoeate en Een volle Neef van Pe„

„nakahoe in name Saboea in het een en ander meede de hand hadden geleend

vond zijn wel Ed: Gestrenge raadsaamst tot herstel der rust en vreede onder

die Ceramse volkeren, gemelde drie Persoonen in Arrest meede te neemen ter

nadere dispositie: en op voordragt zo van Nonialijs Regent als oudstens en

Negorys volkeren tot die waardigheid van Capitain Sanivie weeder aantestellen ee„

nen Sane zoon van den overleeden Capitain Hoeniasi, gelijk den zelven

daar toe ook ter stond wierd: aangesteld en die van Nonialij zo Strand volke„

ren als Alphoeren ook wierd voorgesteld, die onder het drinken van eenige goede

teugen Arak door het hoeseen derselver blijdschap desweegen te kennen gaven,

blyvende de vloot den nagt door hier gankert Leggen, tot

November, vermits den wel Edele Gestrenge Heer Admiraal was g’informeert

geworden dat zig zekeren Jnlander van Nonialij vertrouweling van Tidors

Rebel Noekoe in name Guimelaha had schuldig gemaakt niet alleen met

eenige van Lissabatta per orembaijde hoofvloot van Noekoe te versellen, en

dat hij ook present was geweest bij de Jongst te Bouro en Amblauw gepleegde

invabid en rooving van veele dier volkeren, maar boven dien handdadig was aan de

in dit voor jaar gepleagde Moord van des Ed: Heer Admiraals na de N:d Cust afge„

sondene spionnen den oud Corporaal Cornelis van der Meer den burger Gerrit

Cooning en drie Jnlanders van de Christen Negorij Bonoa, van welke eers„

te het Hoofd te Lissabatta en die van de vier laatste te Saleman zoude wee„

„sen, voorts dat hy Guimelaha als meede pligtige het hair van van der

Meer tot zijn aandeel gekreegen had

Deed Zijn wel Edele Gestr: dan ook in de Negorij recherche doen, wanneer

op de Baleuw een bosse blond hair gevonden en zijn Edele vertoond wierd, ver„

volgens door Hoogst deszelfs vertrouwelingen den gem: Guimelaha opgegespeurd

en agter de Negorij in zijn Tidorees gewaad gevonden g’apprehendeert en op de

Admiraals cortorre gebragt.

Denzelven het gevonden hair vertoond en over het voormelde feit onder hou„

den zijnde, ontkende hij in ’t eerst van het een of ander iets te weeten, dog ver„

volgens door den g'arresteerde Capit:n Fanirie Penaka hoe overtuijgd geworden

zijnde avoueerde hij door de volkeren van Lissabatta geroepen te zijn omvoe„

kos vloot te versellen en dat hij ook met hen per orembaij waar op Een Manmeede

van