closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Zaturdag den 6

van Lissabatta gen:t Soumani als Hoofd het gezag had gevoerd, is meede ge„

weest, dog dat aangaande de gepleegde, Moord aan van der Meer C: /: hij desel„

„ve niet had begaan maar wel daar bij had g’assisteert tevens ook affirineerende

dat het hoofd van meerm: van der Meer te Liscabatta en die der vier ander te

saleman waren gebragt, mitsgs dat het vertoonde hair waarlijk van van der

Meer en hem ’t zelve door die van Lissabatta gegeven was.

in overweeging genoomen zijnde hoe onder de N:d Cerammers en Alphoereesen

een Constant gebruik is, dat die zig dapper in de masacre van vijanden quijt,

en eenige wonde heeft westen toetebrengen, het hoofd hair tot zijn aan deel krijgt

en daar bij ook den wel Ed: Gestr: Heer Admiraal tot Afschrik van de menivul

„dige moorderien door de Noord terammers gepleegd werdende en het houden

met ’s Comps vijanaen een exempel willende statueeren, deed den gemelde qui

melaha ter stond het Hoofd voor de voeten leggen.

Den wel Ed: Gestr: Heer Admiraal alhier nog berigt wordende dat er, bij de

rivier Sama /off Seimi een groote Siaboa was opgerigt alwaar de alpheeren

van desen ooird zijn wel Edele Gestr: zouden opwagten en hier ook niets meer

te verrigten zijnde wierd na de middag het ordinaire zein van anker

ligten gedaan en raakte de vloot te half vier uuren onder de riemen, dog

lieten te half vijf uuren na gedaane Leen van den Admiraal de dreggen voor

de Revier seime weeder toegaan op 5: vaam sandgrond, terwijl men ook in’t zigt

kreeg Een orembaij de vloot van verre navolgende die tusschen seeven en halfagt

uuren hier mede het anker liet toegaan van welke vervolgens op de Cortorre Bo„

noa aan boord kwam Manipas Resident Gledstein bekent makende dat

hij ingevolge 's Admiraals bevel aan hem gegeeven tans was g’arriveert om zijn

wel Ed: Gestrenge na sawaij te volgen, vertrekkende denzelven na het houden

van een kort dis Cours met Hoog gem: Heer Admiraal en ’t nuttigen van eenige

glasen wijn weeder na zijn orambaij.

November Des Smorgens Een groote swer in Alphoeren van de onder Sopale„

„wa gehoorende Negorijen Noekohaij, Sawelie, Salimala, Pes sijnaloe en oewen„

maloan alhier met derselver respective Hoofden en Cassitainen versameld

zynde om bij den wel Edele Gestr Heer Admiraal hun opwagting te maken, of„

fereerden dezelve zijn Edele een presentje van drie Bamboesjes nieuwen rijst en

twee hoenders, waar tegen zijn wel Edele Gestr: aan dezelve ronddeel de 150 lb:

zout en diverse neurenburger snuijsterijen latende aan hen ook door den Dis

„pencier rondschenken sien kannen Arak onder ’t drinken van welke zij groot

te vreugde betoonde, bedankende den wel Ed: Gestr: Heer Admiraal voor het ar„

resteeren van de hier vooren gewaagde Penakahoe Hoeate en Saboea als door

de zelve

S