closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Maandag den 8.

„gens deelde den wel Edele Gestr: Heer Admiraal aan die Alphoeren uijt

verscheide bijhen zeer gewilde geschenken van Patolas, zilvere Armringen

Coralen en Parrings tot aanmoediging om hen meer en meer aan de E:

Comp:s te verbinden, voorts aan deselve ook door den Dispencier 10: kam:

Arak doende rondschenken krijgende den wel Ed: Gestr: Heer Admiraal van

die van Roemasokat berigt dat door het overleiden van den Radja Sawale

die Negorij van Een Regent verstoken was, waar na zijlieden wel vergenoegt

aan Land retourneerden.

omtrent 9: uuren korte de Admiraals Corcorre voor de Negorij alhier liet den

wel Ed: Gestr: Heer Admiraal andermaal een exact ondersoek doen na de daders

der gepleeide moord aan den oud Corporaal van der Meer, burger Cooningen

drie Christen Boenoers mitsg:s deelgenooten der Iapoese Rovers en Noekos

aanhang, die volgens ingekomen berigten bestonden in vijf persoonen van

Lisabatta gen:t Mooijre die als Hoofd had g'ageert, Soumanoe, Nievelt,

Lapoene en Peylatoe, verseld van nog eene van Noenialij in name Satare

buiten de reeds gestrafte quimelaha die hier nader voor handadig aan de moord

van van der Meer C: k: Schuldig gehouden wierd, dan dewijl de eerste gem:

vijf persoonen hen en hun na Elders begeeven hadden, en Eenlijk het hoofd van

van der Meer hier gevonden is, oordeelde den Edele Heer Admiraal het

niet billijk de gantsche negorij te kastijden vermits als dan somwijl den

onschuldige voor den schuldige zoude lijden, maar ordonneerde den orang.

kai met de nog in die negorij verbleevene van daar op te breeken en hen

op hun oude plaats bij Nonialij needer te zetten, dan wel ten eenemaal

op kilang te gaan wonen, om dus te veiliger te zijn voor de aanvallen

hunner quaad willige meede dorpelingen; terwijl de Alphoereesen zo door

smalle geschenkjes als serieuse vermaningen aangespoord wierden tot de

Extirpatie van specerij boomen en om de koppen te schellen van voorm: Mooij

„re, Soumanoe, Nioca, Lapoene Reijlatoe en satave, het welk zij beveid wi

lig aannamen

Des avonds te half ses uuren wierd van de Admivaals Cortorre Zun van An„

ker ligten gedaan, waar op de vaartuijgen hun dreggen thuis haalden en

de vloot het onder de riemen leide siellende Coers oostwaarts op tusschen

beide ook met eenige voordeelige vlaagjes van de N: oostelijke wierd zeik makende

en

November op de hoogte der seven Eijlanden gevordert zijnde kwamen des

smorgens