closeTerug naar inventaris

Transcriptie

27

dog meer als al te klare tekenen gaven dat daar meede in een openbarezee

buiten groote verantwoording geen zielen geresiqueert konden worden.

onder wijl is ook met groote moeite de dreg geligt en verplaatst om het

gevaar van ’t stranden te ontkomen. Des namiddags de wind een wij„

„nig bedaard en de zee wat slegter geworden zijnde, wierd om half vier

uuren het ordinaire Zein van de Admiraals Cor Corre gedaan en haalde

de gesamentlijke vloot de dreggen thuis, welke des nagts of.

Saturdag den 13:' November des smorgens om twee uuren bij de hoek sarpoetij weeden toe„

gingen, wordende op ordre van den wel Edele Gestr: Heer Admiraal des na„

„middags Appel geslagen waar op de Militairen ter stond per klein vaartuijg

rond de Cor Corre Bonca vergadert Zijnde, wierd door zijn Edele den Lieute„

nant Berner met deselve af gezonden om zo wel de rivier Sarpoetij als

andere daar zijnde kreeken en rivieren te visiteeren, en een exacte recherche

te doen na de negorij die aldaar door de uijtgeweekene Hatilingneesen en

andere drossers volgens de ingekome berigten was opgerigt, mitsg:s des mo„

gelijk die volkeren magtig te worden en alles te verdestrueeren: komende

des Avonds te agt uuren gem: officier met desselfs Comando te rug aan

den wel Edele Gestr: Heer Admiraal rapport doende dat hij gem: rivier

sarpoetij en nog eene wat oostelijker Tousoi genaamt, nauw keurig gevisi„

„teert dog geene vaartuijgen of menschen in dezelve gevonden had, dat hij

vervolgens met zijn Manschap hem na de Negorij en omleggende Bos„

schen zig had begeeven, in weeke laatste vijftien Boschhuisses of hutjes

gevonden die hij zo wel als de Negorij had laten afbranden: voorts dat in

de rivier Siri welke voor gem: Negorij legt ook gevonden en verbrand had

Twee Jonken en Agt prauwen dog dat alles van volk verlaten was.

Tegen t vallen van den Avond zag men agter uit de tot de vloot gehoorende

twee Chialoupen en twee Pantjallings Zeilende om de vloot te volgen die

dan ook des nagts gepasseert zijnde, op.

Sondag an

„14:' November des voor de middags voor uit wierden gezien in stilte drij„

„vende, terwijl de vloot hier nog g’ankert bleef om de van Sawaij uitgezon„

„dene divisie onder den vendrig Fockens in te wagten welke ook des

namiddags om drie uuren in de vloot arriveerde, Berigt brengende

dat

D