closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Vridag den 12

Een, het welk door dezelve volvaardig is beloofd te zullen nakomen

terwijl voorts om neegen uuren van de Corre Corre Bonoa Apel geslagen

en zein van Anker ligten gedaan zijnde de vaartuijgen hun dreggen

thuijs haalden en vloot het onder de riemen leide, wordende van de orem„

bai van Manipas Resident Sledstein met 21: en van de Pantjalling

Delft met 9: schooten gesalueerd, die van de Admixaals Corlorre met

9: d= beantwoord wierden, gem: Resident en den Fosthouder Schuts nog

een wijnig aan boord verloefd hebbende kregen vervolgens hun afscheid en

retourneerden naar hunne bodems, scheppende in Zeilende de vloot

voort: om de N: O: tusschen het binnenste Eijland en de vaste wal door„

na Hatiling alwaar dien nagt: of.

d=o in den morgenstond om twee uuren op het ordinaire Zein van den

Admiraal de dreggen op 20: vaara schone grond weeder toegingen. Met het

aanbreeken van den Dag Zag men hier ten Anker leggen de Chialou

„pen Batavias welvaaren en de Batavier en de Pantjalling, de Bescher„

„mer en de victoria welkers gezagvoerders te half zeeven uuren bijden

wel Ed: Gestr Heer Admiraal aan boord van de CorCorre Bonoa kwament

ieder voor zo verre zijn Bodem betregt rapport doende dat tot hier toe gee„

ne ontmeetingen gehad en alles binnen derselver scheeps boord in goede or„

dre was, behalven dat op de eerste deesen nagt een Mattroos was over„

leeden gen:t Petrus Hendrik van Ambbina, en dat op de Pantjh: de Be„

schermer zig een impotente bevond met swelling aan de beenen laboree„

„rende, waar na dezelve naar hun bescheiden bodems vertrocken.

Heeden voor de middags gaf den wel Ed: Gestr: Heer Admiraal bevel aan alle

de Jnlandse Regenten om bij vertrek van hier met derselver CorCorren en orem„

baijen die van zijn Ed: kort bij te blijven.

Terwijl op de middag een stijve travaat uijt den N: O: ontstond, waar door de ge„

hiele vloot gevaar liep van voor de Ankers weggeslagen en op het rift gewor„

pen te worden bij welke geleegendheid het stuur boorts Berkhout van de lot

Corre Bonoa zodanig loswerkte dat dezelve urca een span wijd af week en met

veel moeijte weeder aangebragt en vast gespijkert wierd, ook wierd niet alleen

door het gem: swaar werken een groote leckagie maar tevens andere incon„

venienten aan de Cor Corre Bonoa ontwaard, die meede wel voorsien wierden,

dog

2