closeTerug naar inventaris

Transcriptie

29

subiitteeren gelijk ook volgens de algemeene Berigten dezelve on„

versettelijk Noekoes gezind leeven, en de Papoese Roopvlooten Conti„

„6

nueel verzelde en assistentie boode oordeelde den wel Edelen Heer Admi„

raal met Hoogst desselfs Hongij Raad dat buiten krenking van ’sComp:s

gezag dezelve niet ongekastijd mogten blijven, weshalven g’ordonneerd

wierd Apel te slaan, wanneer de Militairen terstond met de kleine orem„

baijs rond de Cortorre Bonoa vergaderde en den Lieutenant Berner

reeds aanboord zijnde van den wel Ed Gestr: Heer Admiraal order ont„

fing, om de volkeren van groot Hottij op ’t gevoeligst aan te tasten, en

buijten de vrouwen en kinderen, zo min’t overige te vindene volk als

hun Huisen en vrugtboomen te verschoonen daar toe aan denzelven een

goede quantiteit Beijlen door den Dispencier doende afgeeven, wan„

neer hij te half seeven uuren met het Commando na Land vertrok.

Terwijl op ordre als vooren door den Tamboer drie rotfels geslagen

zyjnde, de Lijfwagt van den wel Ed: Gestr: Heer Admiraal bij de

Cortorre ook vergaderde en onder Commando van den vaandrig

Borgquets te negen uuren afgesonden wierd na klein Hottij met

last, om daar meede in zelver voegen als met groot Hottij te kan„

delen komende dien officier des namiddagste drie uuren te rug

met Berigt dat hy in de Negorij klein Hottij drie Manspersoo„

„nen gezien had, die aldaar gewapend de wagt hielden, maar

dat vermits hij nog aan deese kant van de Zoute rivier die naast

die Negorij legt zig bevond, dezelve niet onder schot hadden kon„

„nen krigen, te meer zij sComp:s wapenen ziende, het hasepad koosen,

en Zo snel :/ als 't ware /. door ’t Bosch heen vlogen, dat hij met de zijne

onaangezien alle aangewende moeite hen niet op ’t spoor konde krij„

„gen veel men magtig worden, en derhalven hem alleen had moe„

„ten vergenoegen met de huisen die reeds nieuw op gebouwd waren, in de as„

sche te doen leggen, bij welke geleegendheid niets anders gevonden had als

een wijnig gebakke Zagoe die het bij hem hebben d' gemeenen volk

tot zig had genomen. voorts verscheide vergiftige wijlen alle gereed

aan