closeTerug naar inventaris

Transcriptie

aan malkander gebonden om bij ’t vlugten weg te dragen, dog die gemel„

de drie man door dien de onse hen te seer nasette de geen tyjd gequnt

wierd om meede te neemen, en dus agter gelaten hadden, welke gemeld:

Borgquits ook aan den Edelen Heer Admiraal vertoonde.

komende te 4: uuren namiddag ook te rug hen Commando Militai„

ren onder den Lieutenant Berner die Berigt deed, dat hij te groot

Hotlij twee Negoryen met nieuw geboude Huisen dog geen enkeld

Mensch had gevonden, als meede Een Huis dat tusschen de takken bo„

ven in een groote Boomwas gefabriceert: dat hij alle die huisen in

de Asch had doen leggen en vervolgens Boschwaars in avanceeren„

„de ook Circa Een Hondert Clappus boomen had doen neervellen

Deesen dag van agt uuren als smorgens of tot tegen den avondtoe„

zag men een groote meenigte doode vesschen drijven zelfs op vee„

„le plaatsen het zee water daar meede als bedekt, waar uijt men

vaststelde dat de Cerammers de Hongij vloot hebbende zien aanko„

men met hun bekende bovri het water vergiftigt en dus haare wraar

pijlen over de aan hem wel verdiende toegepaste kastijdingen op de vis„

schen geschooten hadden vermoedelyk om de vlotelinge van goede vis

te destietueeren of den gulsigen door het verorberen te Exponeeren aan

gevaarlijke siektens: waar om al aanstonds door den Ed: Heer Admiraal

d’order was uijtgegeeven dat zig niemand soude onderstaan van die

vis gebruikte maken - des avonds om half vijf uuren ligte de vloot

op t gewoone zin de dreggen schepten langs de wal om de oost en L:d V:t na waroe, op

woensdag den 17:e November des ogtends om ses uuren Appel geslagen wordende verga„

derde de Militairen ter stond rondom de Admiraals CorCorre wan„

„neer den Lieutenant Berner als Hoofd van ’t Commando, op de

preadvertentie van gisteren zig reeds aanboord bevindende van den

wel Edele Gestrenge Heer Admiraal ordre kreeg om de Zoute vivier

Namansaij ./: in de kaart met de naam van Timor bekent:/ en daar

omstrecks leggende Bosschagien nauwkeurig te visiteeren of Zig

aldaar