closeTerug naar inventaris

Transcriptie

souden opkomen, en gelijk zy d'eene Europees hebben onthaalst zij

dresterende ook sullen doen geen ander hebben wy onsen assisten„

„tie gehad, als Jman Sarassa met eenige van zijn volk, wantan„

ders souden men seker met verraadheid nimmer ter houw

gekomen zijn, en Capitain keffing dat een vleeschelyke oom

van gen:t rebellen Kanna Kanna is heeft sig nutavaal gehouden.

om alle dese reedenen dat ongeweeken seker tot schande en

spot van ons Christenen onder deese natie sal strecken hebben wij

ons gemodereert ter eere en op afwagting van uwel Edele Agtb:

benefens desselfs magt en autnoriteit om alle sodanige satisfac„

tien hier op te eriange, als nodig en Ia selvs ter eere van D: EComp:s

noodig is Dierhalven smeeken wij uwel Edele Gestr: Agtb: om

hoogst desselfs adjudemente, en bij stand, soo ter ophouding van

uwel Ed: Agtb: eijge naam als ter beschutting van ons ’s Comp:s post en

Dienaren; dan dewijl men geen ordres hebben, geweld te gebruij„

„ken met gevaar

wijders matige wij de vrijheid uwel Ed: Gestr: agtb: hier nevens

overtesenden vier p:s g’authentiseerde verklarings waar in uwel

Edele Gestr: agtb: sonne klaar de zaaken ten opsigte van den

rebelleerende Kanna Kanna sal komen te beschouwen smeekende

oodmoedigst om ontzet dan wel sodanig als uwel Ed: Gestr Agtb:

sal gelieven noodig te oordeelen tot behoud van ’s Comp:s wapens volk en goe„

„deren.

Heeden is al meede een vaartuijg met een admiraals vlag opd

top na notang vertrokken en erleijd nog een om na Balij te ver„

trekken, ter rheede van Ceram laut, Die geene die na d’ papoese Eij„

landen is vertrocken ofte na Noekoe hied kellebaat, volk van Kel„

„loe die te Gorom gevlugt is, en die na balij eenen radja masoer volk

van Ceram laut.

Overigens ons in uwel Edelen Gestr: Agtb protextie aanbevolen la„

tende hebben wij d’eere met alle verschuldigde Eerbied en ontzagte var

blijven in de hoedanigheid /:onderstond:/ wel Edele Gestr: Agtb Heere

/:lager./.