closeTerug naar inventaris

Transcriptie

„de

l„

Donderdag

39

nuttigende voorts met zijn meede gebragt geselschap Eenige glaasjes

soete wijn vertrocke naar haar vaartuijgen die maar vier ingetal waren

Jntusschen de negorij waroe naderende zag men van daar het strand

op verscheede plaatsen met vuuren en ligten versiert, scheppende en Zei„

„lende de vloot voort tot dat men des Nagts of

den 18 November om Een uur op ’t gewone zein de dreggen voor die Nego„

ri op 7: v=m stek grond liet toegaan wanneer des 's morgens om seven uu„

ren weeder aanboord van de Corlorre Bonoa kwam den orangkaij van

quaus Kanna Kanna met de hier vooren genoemde Ceratnse en Gorame

se Regenten en Capitainen, aan den wel Edele Gestr: Heer Admiraal an„

„dermaal betuygende derselver leedweesen van door den Bandasbur

„ger Fedder in hun goed voorneemen te zijn verhindert geworden,

om met de Jonken en volk van derselver naburige Negoryjen gesament

„lijk bij zijn Edele te verschijnen en hommagle te doen, mitsg=s van

dienst re zijn, daar en tegen nogtans verblijd zijnde dat hun nog

de geleegendheid eenigsints gedient had om hier te kunnen komen

verzeekering doen, gelijk zij alle ook deesen van de Ecomp: en zijn

vol

Edele Gestr steed te zullen aankleeven, voegende kanna kanna daar

bij dat hij geduurende des Edel Heer admiraals bestier zig nog nun

„mer aan ongehoorsaam of Trouwloosheid had schuldig gemaakt.

en ook al ware 't ten koste van zijn leeven nimmer de EComp: nog

Edelen Heer Admiraal verlaten soude.

Met gewaagde kanna kanna ook aanboord gekomen zijnde

Tjill, Pattij, zoon van een voormalige Regent van waeroe gent

saryat neevens zijn moeder in name Boij lama den Capitain

Magoan, den Jman Radja Mimi en oudstend Kamar en Sa„

koeman deeze deese zo voor hen zelfs, als voor derselver onderhoorige

op het kragtigste de betuijging, dat zy meer dan al te wel door de erlangde

kastijdingen nog Jongst in A: p:s gevoeld en bij ondervinding geleerd hadden,

hoe dwaaslijk zy hadden gehandelt met van de EComp:s aftewijken, en

den bedrieglijke en schelmsen rebel Noekoe door hun ligt gelovigheid

na te volgen, tevens daar over hun berouw en leedweesen betoonende

deeden