close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7940

Volgnummer

0221

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

subdirectory-right

7940 1785 juli 12 - okt. 2; dagregister hongitocht, 1784 okt. 28 - dec. 22; bijlagen, 1785 feb. 28 - sep. 15

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

„de

l„

Donderdag

39

nuttigende voorts met zijn meede gebragt geselschap Eenige glaasjes

soete wijn vertrocke naar haar vaartuijgen die maar vier ingetal waren

Jntusschen de negorij waroe naderende zag men van daar het strand

op verscheede plaatsen met vuuren en ligten versiert, scheppende en Zei„

„lende de vloot voort tot dat men des Nagts of

den 18 November om Een uur op ’t gewone zein de dreggen voor die Nego„

ri op 7: v=m stek grond liet toegaan wanneer des 's morgens om seven uu„

ren weeder aanboord van de Corlorre Bonoa kwam den orangkaij van

quaus Kanna Kanna met de hier vooren genoemde Ceratnse en Gorame

se Regenten en Capitainen, aan den wel Edele Gestr: Heer Admiraal an„

„dermaal betuygende derselver leedweesen van door den Bandasbur

„ger Fedder in hun goed voorneemen te zijn verhindert geworden,

om met de Jonken en volk van derselver naburige Negoryjen gesament

„lijk bij zijn Edele te verschijnen en hommagle te doen, mitsg=s van

dienst re zijn, daar en tegen nogtans verblijd zijnde dat hun nog

de geleegendheid eenigsints gedient had om hier te kunnen komen

verzeekering doen, gelijk zij alle ook deesen van de Ecomp: en zijn

vol

Edele Gestr steed te zullen aankleeven, voegende kanna kanna daar

bij dat hij geduurende des Edel Heer admiraals bestier zig nog nun

„mer aan ongehoorsaam of Trouwloosheid had schuldig gemaakt.

en ook al ware 't ten koste van zijn leeven nimmer de EComp: nog

Edelen Heer Admiraal verlaten soude.

Met gewaagde kanna kanna ook aanboord gekomen zijnde

Tjill, Pattij, zoon van een voormalige Regent van waeroe gent

saryat neevens zijn moeder in name Boij lama den Capitain

Magoan, den Jman Radja Mimi en oudstend Kamar en Sa„

koeman deeze deese zo voor hen zelfs, als voor derselver onderhoorige

op het kragtigste de betuijging, dat zy meer dan al te wel door de erlangde

kastijdingen nog Jongst in A: p:s gevoeld en bij ondervinding geleerd hadden,

hoe dwaaslijk zy hadden gehandelt met van de EComp:s aftewijken, en

den bedrieglijke en schelmsen rebel Noekoe door hun ligt gelovigheid

na te volgen, tevens daar over hun berouw en leedweesen betoonende

deeden