closeTerug naar inventaris

Transcriptie

43

Jongste dogter aan hem Fedder ter wijve te zullen geeven en dat Fed„

der soude bewerkstellige hij Iman Sarassa tot sulthan van Ceram

verheeven wierd.

smeekende vervolgens hij Kanna kanna den wel Edele Gestr: Heer

Admiraal op het needregst hem in deesen te willen onder steunen, en dat

het zijn Edele Gestr mogte behagen hem over het ondergane leet salis„

factie te bezorgen, waar op zijn Edele hem kanna kanna toevoegde

in allen deesen den koninglijken weg te zullen inslaan, met zo wel dit

voorgeeven als het geene Fedder daar teegen tot zijne verschooning zou„

de mogen inbrengen door een onpartijdige Commissie te laten onder soe„

ken, en daar na zijn Edele maatregelen te neemen.

Gelastende zijn wel Edele Gestrenge hem Kanna Kanna intusschen

voor gecommitteerde Leeden en secret:s uit den Hongij Raad ten overstaan

van den fiscaal der vloot, een duidelijk Relaas te verleenen, ’t welk al

aanstonds gevolg nam, en dewijl Lebefalit Radja van de Negorij kelle

4

waroe, kodar Capitain van Guaij, Abdul Capit: van Kellitaij, Paijmaan

Radja van Kelleloehoe, en Tande Radja van Amar op Goramn, hoofd

zakelijk het zelfde verhaal deeden, is dezelve invoegen voorsz: ook een

verklaring afgenomen, welke beide Papieren onder de bijlagen deeses te

vinden zijn.

Tegen den avond kwamen andermaal aanboord den nieuw aangestelden

orangkaij van waroe met alle de voornaamste van Die Negorij, bedanken„

de den wel Edele Gestr: Heer Admiraal voor het aan hem zo goeder teeven

verleent pardon onder eene herhaalde verseekering van door de getrouwe

aankleeving aan de Ecomp:s zig die gunst van zijn wel Edelee Gestr: te zullen

waardig maaken en daar door tragten hen zo wel als vrouwen en kinderen al„

mitsg:s bezitting buiten gevaar te houden; waar op zij door Hoogst dezelve

nogmaals daar toe vermaand zijnde, hun afscheid kreegen, en na Land ver„

„troeken, terwijl kanna kanna met die van Goram E: C: met hun vaartuigen

in

0

17

ke

0

13