closeTerug naar inventaris

Transcriptie

ingereedheid te brengen en daar meede zyn Ed: Gestr: op Hotlij in te wagten„

mitsg:s hun dienst aan te bieden desweegen ten Hoogste gebagd en misnoegd

zijnde, gewapend op zijn Campon was aangevallen en vyandelijk g’ageert had

eerst met zijn volk en ten tweede maal met de van Banda bekomen as„

„sistentie, des dat hij kanna kanna met de zijne hun zo goed mog

„lijk hadden gedefendeert en daar door twee gesneuveld en vijf gebles„

seert waren geworden aan de kant van Fldder: ook

Dat den zelven niet lang na de eerste attacque de Neef van hem Juaus in

name Matakena foetij/ die geen quaad vermoedende buijten haar Ben

„ting wandelende /: zelfs van het leeven hadde beroofd, en widers dat Fedde

alle de Cerammers heeft willen doen geloven dat zij onder Banda door

haar Hoog Eds gesteld waren hen dien volgens hadtragten over te halen

hun onder hem als Resident te submitteeren, van hem Passen na dat so

vernement te vragen, en derwaards alleen ten handel te varen, mitsg

hen alle gehoorsaamheid der Ambonse Regeering te onttrecken, dog ter

„mits zij hem Fedder zulks gewygert en gedeclareert hadden dat 2

van ondshier onder de gehoorsaamheid van Ambon gesteld, en nader bij„

afstand van Ceram aan de Ed Comp: door Tidor, den Eed van trouwe in

hande van de Ambonse Regeering gepresteert hadde, dus ook niet ver

anderen wilde, Hij Fedder als Raasend en verwoed was geworden aan va

gende en vervolgende de vijandelijk heeden, tot zo lange zij wel genoodze

wierden, wijder af te reliveeren en hun Benting, Huis en Hoff aan de vo

„de van hem Fedder over te laten die zig wel haast verlustigde met alle

te slegte en in de assche te leggen, geen bcompje zelfs verschoonende

waar in hij door den berugte p:l Eissers orangkay Maba ook kobraijan

en Iman Sarassa g’assisteert was, en met wien bij Tjedder als broq:

„ders verkeerde, den Eerste hem Fedder present gedaan hebbende Een„

swaar ijzer Canon, en Een geroofde salaijerees tot slaaf, waar voor toeg„

segd was hem Maba zijn Pardon voor het afloopen van salaijer te sulle

besorgen, de laaste Iman sarassa over een gekomen zynde desself

gongste