closeTerug naar inventaris

Transcriptie

45

„gingen van eene sleeds duurende getrouwigheid aan de E: Comp:s en den Edelen

Heer Admiraal in wiens dierbare Protectie hij en zijn vader steeds wensch„

„ten te blijven doende meede een klein verhaal van de gedoentens van Tec„

„der ten naasten bij met de voorige overeekomende, met bij volging dat

zijn vader Baoekan zig nogtans met de zijne zo veel mogelijk neu„

traal gehouden, en dus buiten schoots gebleeven was.

Terwijl Mohoradja C: C: van Rarakit Zig voor de voeten van zijn wel

Edele Gestr: nederwerpende dezelve omhelsden en op het lamenta„

„belst om pardon versogten, rond uit verklaarende dat zij door de be„

„wustheid hunner straf schuld die zij zig door hun bedreeven vijande„

lykheeden tegen de E: Comp:s en den Edelen Heer Admiraal op den hals d:

hadden gehaald, beschroomd zouden zij geweest op pardon te hoopen,

en uit te komen, en dus in nog een dieper poel van blende, hen zel„

ven door wanhoop zoude hebben gestort, ware het niet geweest den o„

rangkaij Guaus kanna kanna hen had verseekert, dat de goedwil„

ligheid van zijn wel Edele Gestr: om de zulke van ’s Comp:s rebellen

die een waar berouw betoonden in genade aanteneemen, liever dan

deselve na verdienste op het vigourenste te straffen, waar op zij dan

ook met een waar berouw over het voorledene het versogte paraon hoopten

te mogen obtineeren, en het welk verwervende zij zo. voor zig zelven als voor

hun oudstens, gemeene, den Capit:n van Gaa en verdere Mataamans voor

welke zij zeiden te zullen instaan, verseekerden nimmermeer van de

EComp:s te zullen afwijken: waar op den wel Edele Gestr: Heer Admi„

raal hen te gemoed voerde dat harre submissie en groote belasten meest

altoos bevonden was kortstondig en onstand vastig te zijn, en dus op haar

voorgewend berouw en welmeenendheid geen de minste staak konde gemakt

worden. hier op door dezelve andermaal betuigd zijnde dat de herhaal„

„de kastijdinge haar en Landgenoten in de grootste Elende gedompeld

hebbende zonder uitsigt of hoope op herstel, ten waret den Ed: Heer Ad„

meraal behage mogten haar genade te bewijsen, zij voorzeeker met

een

3