closeTerug naar inventaris

Transcriptie

een waar berouw en leetweesen aangedaan nu Quamen te smeeken om Pardon„

onder de wilmeenendste en kragtigste verzeekering van eene steeds duu„

„rende Trouwe en gehoorsaamheid waar in Z: bij ondervinding geleerd hai„

den alheen haar getucken welvaard geleegen was, zo wierd door den Ed: Heer

Admiraal en Hongij Raad best g’oordeelt het nog Eenmaal met de

bewoonders van dit Rarakit en onder gestelde dorpen, Damaman,

Trooij, kellimooij, kellebat, Enlieng, warre warres, en Tha intesien en te

probeeren, en dienvolgende haar te Pardonneeren, ’t welk haar dan aan„

gekondigt wierd, onder een ernstige vermaning dat zij zig nu voor„

„taan zoude hebbe te wagte voor uijtwijken, morshandel en het heu„

„len met ’sComp:s vijanden, want dit nu de Laaste inschickelijkheiden

gratie voor haar zoude zijn, zo dat het eijndelijk tijd was in agt te neemen

hoe, wanneer zij de Comp:s getrouw aankleefden en ’s Comp:s vijanden voor haar

vij ander hielden,; immers vreedigen vergenoegd de voordeelen hunner land„

streeke en hande arbad mitsg:s eene geruste inwooning konden genieten alle

het welke naar de oosterse trand op de Eerbiedigste wijse met dank zeg„

ging en nader verzeekering door haar beantwoord wierd.

voorts wierd door hen en door den orangkaij Guaus kanna kanna uit naam

der aan Land gebleevene oudstens en verdere voorname zo wel als gemeene

volkeren, den wel Edelen, Gestr: Heer Admiraal versogt, dat voornoemde

Mohoradja als een volle Broeder van den onder ’t voorig bestier vermoor

„de orangkaij Kodjisa tans tot die waardigheid verkoren, en ook tot Capi„

tains aangesteld mogte worden de voornoemde Maijnalie over Kellimoor

en Ismael over Trooi onder te kenne gave dat den ouden orangkaij Argan

Neeff van den na Batavia versondene Agnisa mits zijne besmettelijk

zuckte de Negorijen van Rarakit niet konde bestieren en dat er geen nadere

of wettiger pretendent tot het Regentschap was, dan voormelde Moharadja

waar omme den wel Edele Gestr: Heer Admiraal in aanmerking nee„

„mende niet alleer de wettigheid van Mohoradja tot orangkaij maar ook

het

2

1.

A