closeTerug naar inventaris

Transcriptie

77

te geeven, alle het welke zij beloofden en aannamen te zullen be„

tragten, en de twee laatste in sonderheid dat zij alles aan zijn wel

Edele Gestr: zouden bekent maken waar na dezelve eenige glaasjes

soete wijn genuttigt hebbende en het nu avand geworden zynde hun

afscheid kreegen en na Land vertrocken.

Woensdag den 24: November Des ogtens te ses uurer begaf Zig den Lieutenant

Berner ingevolge g’eerde ordre van gisteren met de Militairen

naar Land rangeerende dezelve aldaar in de wapenen, de Lee„

„den en Hongij Fiscaal verseld van de Bandase Commissianten

meede naar Land gingen, daar den verweesen Kaborie ook op de plaats

waar hij den soldaat Corbus had vermoord gebragt hem zijn von„

nis of sententie op en tlijl voor gehouden en vervolgens onthaalst

wierd van welke volbragte Justitie dan ook behoorlijk Rapport

aan den Edelen Heer Admiraal is gedaan.

Heeden vervaardigde zijn Edele Een Missive na Banda van

volgenden inhoud.

da Neiva

Aan den wel Edele Agtbaren Heer

Johan Lebregt Seidelman.

Gouverneur en Directeur

Wel Edele Agtbare Heer

Op Raraket en te keffing ontfangen hebbende uwel Edele

Agtb: Brieven van p=mo en 11: deeser met de versellende Copia Brief

van den Burger Posthouder Fedder en d=o aan Uwel Edele

Agtb: Commissianten, houdende de fatale gebeurtenis te

keffing en versoek om de Rebellen na mierite te straffen,

mitsg:s