closeTerug naar inventaris

Transcriptie

te houden, te meer de keffingers tot Conservatie van de rust daar toe

versoek hadden gedaan.

Teegen den avond den Capitain keffing Baoekan en al de keffing„

„se Regenten aanboord gekomen zijnde hield den Edelen Heer Ad„

„miraal met deselve conferentie, bij deese geleegendheid hen al„

„le en ieder in ’t bijsonder vermanende om niet en onder mal„

kander de vreede en eendragt te onderhouden en hen gezament,

„lijk tegen ’s Comp:s vijanden te stellen, mitsg:s dat zij zig in ’t

bijsonder moesten toeleggen tot het bemagtigen van den Taors Re„

„bel woekoe en andere geswooren vijanden van d E Comp:s daar onder

ook speciaal den geweesen Gissers orangk: den berugten Maaba

/:of:/. kobiaij, zo meede om alles aan te wenden ter op speuring en

bekomen van de door Maba geroofde Tanettereesen de door man

Sarassa verborgen gehouden zijnde nog mankeerende 3: Een

ponder ’s comp:s draijbassen en snaphanen en dezelve te Amboina

op brengen, hen tevens bij herhaal voor houdende hoe zig niet al„

„leen aanmerkelijk bevoordeelt konde zien, door de gestelde pre„

mien op voorsz vagabonden maar wat aanzien en Cretht zij

bij d’ E: Comp:s stonde te verkrijgen, ten andere hoe z' door zulke

getrouwe daaden haar van ’sComp:s bescherming konde verzeekert

houden voorts den Capitain Baoekan en orangkaij Guaus

kanna kanna nog afsonderlijk recommandeerende om de

vaart en Handels op Banda leevendig te houden en geensints de

misdrijven van den Posthouder Fedder aan de Regeering daar

toe tewijten, en wijders om van alle naamwaardige voor vallen

zo wel te keffing als daar omstreeks aan de Noord, oost en Zuijt

kant van Geram mitsgs P=lo Gisser Ceram Laut en Goram„

zo meede wanneer zij vreemde aartuijgen mogten ontdek„

ken eersten bij brieve aan zijn Edele de vereischte kennisse

te

1