closeTerug naar inventaris

Transcriptie

83

hommagie bewijsende. werdende dezelve door zijn Edele ondervraagd

wegens de gesteldheid van derselver Negoryen en onderhouden om„

„trent de verschillen tusschen hen ein die van Tobo, geevende hen met

ernstige termen te kennen dat zyn Edele gaarne zoude zien en

begeerde dat zij met derselver nabuuren in vreede en vriend„

„schap leefden, waar op zij betuygd hebbende dat in hun negorije

alles wel was, en dat aangaande hunne verschillen met die

van Tobo zij gaarne Zouden zien zulks door zijn Edele wierde

beslist en afgemaakt, wanneer zij aan die uijtspraak hen zonder

de aller minste tegenkanting zig zouden onderwerpen en ’t zelve

onverbrooken nakomen, waar na zij dan nader door den wel Ed.

Gestr: Heer Admiraal daar toe vermaand en op eenige liqueurt

tjes onthaald zynde na bekomen verloff op hun Jonken overstapten

vervolgens het ord:e zein gedaan weesende ligte men ten wegen

uuren de dreggen scheppende en zeilende met een variable wiend en

reegen weer voort, de Eoers stellende na kellimoerij komende om

tien uuren per Jonk aanboord zijne opwagting maken den orangkaij

van Hatiahoet met twee zijner oudstens en in zelver voegen ook om

half Elff uuren den Radja van Tobo Moelele met zyjn Jon„

„ger broeder en oudstens alle op ’t kragtigste verseekering diende van

de Comp:s en zijn Edele niemmer te zullen afvallen maar steed:s

getrouw te blijven, versoekende den Radja van Tobo op het oodmoe„

digst dat zijn Edele hem dog geliefde te beschermen tegen die van

kellemberij C: C: voor welke hij bevreest was mits haare oude ver„

schillen datse hem somwijl met meer Ernst dan reets geschied

was mogten beoorlogen, waar op den wel Edele Gestr Heer Ad„

„miraal hem toeseide die saken te zullen beslagten en bevreedigen

waar voor dien Regent zijnde oodmoedige dankbetuiging afleide.

Jnsgelijks doleerde die van Hatiahoe mede over het verschil dat

hij en negorijs volkeren hadden met die van wermama en

Tanafora