closeTerug naar inventaris

Transcriptie

waren aangekomen en eenige kleine vaartuyjgen te koop hadden gebragt.

om half Elff uuren voor de negorij Hatoemtetting gevordeert zijnde

liet de vloot op gedane zun de dreggen weeder toegaan, vindende de

regorij Gierlijk op de oosterse wijse overgepronkt ter inwagting van den Ede„

„len Heer Admiraal die nogtans aan voorm: Regent Loba te ken„

„nen gaf niet aan Land te zullen komen.

wordende heeden aan de voorsz: kanipa en kaij van groot keij op ver„

„soek van Loba ieder een pasje of vrij geleide verleent om ten verkoop

hunner aangeboude vaartuijgen na de negorij Hatoemetting en daar

omstreeks op Ceram te varen, mits de visitatie onderworpen blijvend

Des avands om vijf uuren op ’t gedaan zein de dreggen geligt en de

vloot weeder onder de reemen gekomen zijnde, wierd den Edelen

Heer Admiraal met drie schooten van Landgesalueerd, en de vloot

voor tschepende wierd door die van Hatoemetting verseld, komende

des avonds ook weeder in de vloot den Radja van Tobo met zijn bro

„der en oudstens en ook den Radja van werinama en Capitain Pa„

„nafora welkers Negorij en gehugt men omtrent wegen uur en passeerd

en de stranden met vuuren en ligten zag pronken, de stroom Sterk tegen

zijnde quam de vloot niet eerder als der snagts of

Maandag den 29:e om Een uur voor Hatiahoe op ’t gewoone Zein ten anker op 5: vm

sand grond: des smorgens kwamen aan boord de Regenten van Tobo,

Hatumetting, werinama, Hatiahoe met derselver oudstens Zo=

meede de Jonger broeder van den Radja van Tobo en den Capitain

Tanafora den wel Edele Gestr: Heer Admiraal met zijn Edele koms

alhier feliciteerende, en een diep Compliment afleggende.

volgens het reeds hier vooren onder den 26: in ’t kort aangehaalde,

tusschen de volkeren van werinama en Tanafora ter eenre en die va

Hatiahoe ter andere zijde verschil ontstaan zijnde over derselve

Limiten, waar bij de eerste zig benadeelt agtede, door het gebrui

welke

Jaange

in d:

ten

in ofs

den